Frågor och svar

Vanliga frågor

Hur har Advinans valt fonder?

Advinans har valt fonder utifrån vad som är bäst för våra kunder. Vår urvalsprocess för indexfonder är enkel med följande kritierier:

 1. Fonder som följer index utifrån Advinans sökta marknadsexponering. Advinans utgår alltid från ett väletablerat index. Huvudsakligen arbetar Advinans med indexfonder - men för vissa exponeringar är detta inte relevant/tillgängligt - men grunden för Advinans analys är alltid hur väl fonden följer underliggande index.

 2. Fonder som har lägst avgift givet Advinans sökta marknadsexponering. Advinans utgår från TER (Total Expence Ratio) vilket innebär fondens totala kostnader, inte enbart förvaltningsavgiften som ibland kan vara missvisande.

 3. Fonder från etablerade och duktiga fondbolag med lång historik. Advinans träffar alla fondbolag och genomför en genomgående analys av fondbolag och fond så vi känner oss trygga med fondbolaget.

För etiska fonder utgår Advinans dessutom från svenska kyrkans riktlinjer för begränsningar i kontroversiella verksamheter. Om det saknas en fond som exkluderar samtliga kontroversiella verksamheter så väljer Advinans den fond med lägst avvikelse enligt data från Sveriges forum för hållbara investeringar.

För hållbara fonder väljer Advinans bland de 20% bästa fonderna per kategori utifrån Sustainalytics modell (som förutom etiska riktlinjer även analyserar miljö, sociala och affärsetiska kriterier). Notera dock att Sustainalytics inte rapporterar hållbarhetsbetyg för majoriteten av räntefonder. Advinans har valt räntefonder i det hållbara erbjudandet efter utvärdering av fondbolagens investeringsprocess. En räntefond i den hållbara portföljen ska uppfylla kriterierna som Sustainalytics ställer upp.

För aktiva fonder gör vi en ordentlig analys av tillgängliga aktiva fonder i Sverige (i kort baserat på fondstorlek, aktiv andel, strategi, historik). Läs mer om vår urvalsprocess här. https://advinans.se/privat/perspektiv/aktiva-fonder

Advinans utvärderar kontinuerligt fondmarknaden – skulle nya fonder med lägre avgifter dyka upp kommer vi utvärdera dessa.

Vad innebär Advinans automatiska riskjustering?

Advinans filosofi är att risk är relativ till tiden. När du lägger upp ett målsparande ger Advinans dig råd kring en riskoptimerad portfölj vid den tidpunkten utifrån av dig angiven sparhorisont och uttagsprofil. När du närmar dig uttag kommer Advinans automatiskt justera ner risken för att maximera sannolikheten att du når ditt sparmål.

Advinans tar också hänsyn på uttagsprofilen på ditt sparande - ett pensionssparande har en mycket lång uttagstid (standard 20 år) varför du vill ha en viss exponering mot riskfyllda aktier under uttagstiden, medan ett målsparande där du vill ta ut hela kapitalet vid en viss punkt och därför sista åren innan uttag vill ha en exponering framförallt mot räntor.

Genom automatisk riskjustering säkerställer Advinans att du får hjälp av ränta på ränta effekten tidigt på ditt sparande samtidigt som vi hjälper dig sänka risken när du närmar dig uttag.

Vad innebär låg, medel och hög risk?

Advinans utgår från att risk är relativ. Har du en lång sparhorisont kan du acceptera en absolut högre risk för att få högre avkastning – även om du har en låg riskpreferens. Likadant minskar Advinans den absoluta risken när du närmar dig period för uttag – helt enkelt för att säkerställa att du får tillgång till pengarna när du behöver dem. Sparhorisonten bör alltså väga tyngre än riskpreferens vid sammansättningen av en fondportfölj – även om olika preferenser vad det gäller risktagande självklart är viktigt. 

Advinans beräknar absolut risk utifrån EU’s riskklassificering (en skala 1–7 baserad på volatilitet) och vi beräknar volatilitet (ett statiskt mått på risk) på en tidshorisont om fem år.

Du kan läsa mer om Advinans syn på risk under ”Perspektiv”.

Vad innebär målsparande?

Ett sparande har alltid ett syfte. Advinans till skillnad från den vanliga banken hjälper våra kunder tydliggöra syftet med sparande och utifrån detta sätta konkreta mål - i belopp och tid. Advinans arbetar med fyra typer av sparande:

 • Buffertsparande: Advinans rekommenderar alla kunder att ha 2 månadslöner efter skatt i buffertsparande för att täcka oförutsedda händelser.
 • Målsparande: Ett sparande kopplat till ett tydligt mål i belopp och tid, t.ex. ett köp av en lägenhet, ett sommarhus eller ett stöd till barnens studier. Hos Advinans kan du strukturera upp din ekonomi och sätta upp obegränsat antal mål - som vi sedan hjälper dig att följa och nå.
 • Pensionssparande: För de flesta svenskar krävs ett privat pensionssparande för att säkerställa en trygg pension. Ett sparande med en tydlig sparandefas och en långsiktig uttagsfas. Vi föreslår att du sätter ett mål efter att du gått igenom Advinans Pensionssimulator.
 • Långsiktigt sparande: Många får pengar över varje månad som de inte vet vad de ska göra med, det finns inget tydligt mål. Genom detta sparande bygger du långsiktigt kapital, för dig själv eller för nästa generation. Då detta är besparingar utan ett tydligt mål och en mycket lång tidshorisont vill du ha en hög risk på detta sparande då det kommer ge en högre avkastning över tid.
Vilka olika inriktningar på sparande finns det hos Advinans?

Alla har olika etiska preferenser när det kommer till investeringar. Advinans vill hjälpa dig göra rätt val givet din preferens och vi har därför delat in sparandet i tre olika inriktningar – spara utan preferenser, spara etiskt och spara hållbart[1] – och säkerställt de bästa fonderna inom respektive kategori.

Spara utan preferenser

Att spara utan preferens innebär att Advinans utan begränsningar sätter samman bästa möjliga investeringsplan utefter dina sparmål. Det innebär det mest kostnadseffektiva alternativet då alla fonder – framförallt billiga breda indexfonder – kan användas. Dessutom finns vissa marknadsexponeringar endast via om man väljer att spara utan preferens vilket gör att det inte behöver göras några avkall på det som enligt modern portföljteori är den optimala fondportföljen. 

Spara etiskt

Advinans definierar etiska fonder utifrån Svenska Kyrkans riktlinjer som exkluderar investeringar i kontroversiella verksamheter enligt definition nedan:

 • Vapen
 • Alkohol
 • Tobak
 • Spel
 • Pornografi
 • Fossila bränslen

Väljer du etiskt innebär det att Advinans väljer bort fonder som inte följer riktlinjerna ovan. Om det inte finns en fond för en sökt exponering som väljer bort samtliga sektorer väljer Advinans den fond som har lägst avvikelse från riktlinjerna enligt Sveriges forum för hållbara investeringar. Etiska fonder kan innebära att avgiften blir något högre än om du väljer att spara utan preferens samt att vissa önskade marknadsexponeringar inte är tillgängliga.

Spara hållbart

Hållbarhet utgår från etiska kriterier, men tar även hänsyn till miljö, sociala och affärsetiska kriterier. Advinans har skapat en transparent metod som utgår från analys- och ratingföretaget Sustainalytics hållbarhetsbetyg.

Vi väljer utifrån de fonder som tillhör de 20 % bästa fonderna (i avseendet hållbarhet) och av dessa väljer vi de som matchar Advinans sökta marknadsexponering till lägsta avgift. 

Miljökriteriet utvärderar ett företags användning av energi, utsläpp, naturresursanvändning och djurbehandling. Det utvärderar vilka miljörelaterade risker som kan påverka ett företags inkomst och företagets hantering av dessa risker.

Det sociala kriteriet tittar på ett företags affärsmässiga relationer. Arbetar företaget med leverantörer som delar samma värderingar som företaget själv hävdar? Är företaget måna om sina anställda, är arbetsförhållandena goda?

Affärsetik är det sista kriteriet som Sustainalytics granskar. Sustainalytics analyserar följande affärsetiska områden:

 • Företagets bokföringsprocess och om de använder sig av transparenta och godkända bokföringsmetoder
 • Om aktieägare kan rösta inom viktiga frågor
 • Om det finns intressekonflikter i styrelsen
 • Om företaget varit inblandade i kontroversiella politiska beslut 

Betyg ges för var och ett av kriterierna och samlas ihop till ett betyg, därefter analyserar Sustainalytics antalet kontroversiella ”hållbarhetsincidenter” som är relaterade till företagen i fonden.

Sustainalytics totalbetyg för en portfölj beräknas enligt följande:

En fonds hållbarhetsbetyg = Fondens samlade betyg för de tre hållbarhetskriterierna - Avdrag för kontroversiella incidenter inom de tre kriterierna för hållbarhet (0-100).

[1] Advinans pensionsrådgivning erbjuder enbart ”Etiskt” sparande på grund av begränsat fondutbud hos flera försäkringsbolag. En del försäkringsbolag erbjuder inte ett komplett etiskt fondutbud enligt ovan - vi rekommenderar då ett fondutbud som är så etiskt som möjligt givet den sökta exponeringen.

Hur fungerar Advinans pensionsrådgivning?

Advinans pensionsrådgivning hjälper dig att säkerställa rätt risk till lägsta möjliga avgift på hela ditt pensionssparande; tjänstepension, PPM och privata pensioner. Vi samlar in information om dina nuvarande placeringar och utifrån din unika sparhorisont, riskprofil, och etikpreferenser får du fondråd och hjälp med att genomföra förändringar. Inom kollektivavtalade pensioner lämnas även råd kring traditionell förvaltning (för de kunder som inte vill vara aktiva i sitt fondsparande) och förslag på optimalt försäkringsbolag.

Advinans pensionsrådgivning kan tecknas via din arbetsgivare eller privat. Om din arbetsgivare erbjuder pensionsrådgivningen så aktiverar du tjänsten och arbetsgivaren faktureras automatiskt. Om du vill teckna privat så betalar du säkert med kreditkort via DIBS.  Advinans pensionsrådgivning kostar 125 kr (inklusive moms) för ett år. Tjänsten avslutas automatiskt efter ett år och du måste själv aktivera den igen (Advinans rekommenderar att man går igenom tjänsten en gång om året men minst var tredje år).

För att kunna teckna Advinans pensionsrådgivning måste du först vara Advinans Fri eller Advinans Privat-kund.

Hur blir jag som privatperson kund hos Advinans?

Att bli kund och komma igång med Advinans är mycket enkelt. Du går till vår startsida, advinans.se och följer instruktionerna – du kan välja vilken typ av kund du vill bli (Fri eller Privat), vi guidar dig hela vägen och du behöver bara ha tillgång till ett Mobilt BankID.

Hur beräknas underlaget för Advinans förvaltningsavgift?

Varje dag beräknar Advinans värdet på förvaltat kapital för alla konton kopplade till ett personnummer. Om det totala värdet understiger 1 miljon kronor utgår en avgift på 0,25 % per år på förvaltat kapital. På kapital över 1 miljon kronor upp t.o.m. 5 miljoner kronor utgår en avgift på 0,2 % per år. På kapital över 5 miljoner kronor utgår en avgift på 0,15 % per år. Underlag för beräkning bygger på samlat kapital hos Advinans - det vill säga över samtliga portföljer och inklusive eventuella pensionsförsäkringar förvaltade av Advinans.

 

Hur kan Advinans erbjuda så låga fondavgifter?

Först och främst betalar Advinans, till skillnad från övriga bolag i Sverige, tillbaka eventuella rabatter från fondbolagen till alla kunder. Det innebär att samma fond är upp till 75 % billigare hos oss jämför med hos andra aktörer. Advinans arbetar dessutom utifrån en filosofi där vi enbart samarbetar med en leverantör per typ av fond. Våra leverantörer får därmed tillgång till en attraktiv kundbas på ett kostnadseffektivt sätt varför de kan erbjuda konkurrenskraftiga avgifter.

Hur fungerar Löneväxling genom Advinans Portal?

Om din arbetsgivare erbjuder dig att löneväxla gör du en begäran om löneväxling till förmån för en extra pensionsavsättning enkelt i Advinans Förmånsportal. I ansökningsflödet väljer du vilket belopp som du vill växla från din bruttolön, beroende på belopp visar vi vilken premie som betalas till pensionen samt effekten på din brutto- och nettolön. Nettolönen beräknas på en schabloniserad kommunalskatt om 30 % samt eventuell statlig skatt. Ansökan signeras med Bank-id och därefter godkänner din arbetsgivare begäran, i och med din signering och arbetsgivarens signering skapas ett avtal om löneväxling som sparas i portalen och kan skrivas ut.

Det finns olika möjligheter för löneväxling till pension via Advinans, beroende på arbetsgivare och eventuellt kollektivavtal kan den hanteras via antingen Advinans eller inom kollektivavtalets pension.

Löneväxling via Advinans innebär:

 • Pensionen placeras i Advinans automatiska förvaltning i en tjänstepensionsförsäkring hos Danica Pension.
 • Dina insättningarna placeras i en särskild pension som exempelvis kan användas för en delpensionslösning.

Löneväxling via Collectum:

 • Pensionen placeras i det fria valet i din ITP1/ITPK.
 • Dina extra insättningar omfattas av samma regler för utbetalning som din ordinarie ITP1/ITPK

Löneväxling via KAP-KL/AKAP-KL

 • Pensionen placeras i något av de försäkringsbolag som är valbara inom avtalsområdet.
 • Dina insättningarna placeras i en särskild pension som exempelvis kan användas för en delpensionslösning.

Löneväxling via PA16

 • Pensionen placeras i det försäkringsbolag som du valt för din valbara del inom avtalsområdet.
 • Dina extra insättningar omfattas av samma regler för utbetalning som din ordinarie pension via PA16.

Tänk på att registrera din önskade löneväxling i god tid. Godkänner din arbetsgivare ansökan om löneväxling senast den sista dagen i månaden blir den aktiv från månaden efter.

Hur blir man företagskund?

Arbetsgivaren utser en huvudadministratör som registrerar företaget och lägger till de förmåner och tjänster som anställda ska omfattas av. De avtal som ligger till grund signeras av firmatecknare med Mobilt Bankid, firmatecknare kontrolleras mot Bolagsverket. 

Huvudadministratör väljer sedan att definiera upp företagets förmånserbjudande - och eventuella förmånsgrupper och kostnadsställen. Huvudadministratör kan sedan utse administratörer (om relevant). När förmånserbjudande är definierat kan företaget lägga till anställda, antingen genom att importera fil från lönesystemet eller genom att manuellt mata in information om den anställde.

Hur sätter jag in pengar på ett Advinans ISK?

Du sätter enkelt in pengar på en portfölj/ett ISK genom att koppla ett Autogiro till ett transaktionskonto[1] på din nuvarande bank. För att koppla ett Autogiro går du in på ett Advinans ISK och sen ”Överföringar”. Första gången du sätter upp ett Autogiro behöver du acceptera villkor genom att signera med Mobilt BankID. Vill du senare lägga till nya Autogirokopplingar behöver du inte signera fler gånger utan bara intyga villkoren.

Du kan göra insättningar på ett Advinans ISK genom antingen en engångsöverföring eller ett månadssparande. Registrerar du en engångsöverföring innan klockan 18 finns pengarna på ditt Advinans ISK nästföljande bankdag. Ett månadssparande dras från ditt bankkonto den sista dagen i varje månad, är sista dagen i månaden en helgdag så dras de nästkommande bankdag. 

 

[1] Tänk på att det Autogirokopplade kontot måste vara ett så kallat transaktionskonto, ett sparkonto går oftast inte att koppla. Kontrollera detta med din bank.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans