Frågor och svar

Advinans förvaltningsmodell

Hur har Advinans valt fonder?

Advinans har valt fonder utifrån vad som är bäst för våra kunder. Vår urvalsprocess för indexfonder är enkel med följande kritierier: Fonder som följer index utifrån Advinans sökta marknadsexponering. Advinans utgår al...

Hur beräknar Advinans avkastning sen start?

Advinans använder TWR-metoden (Time Weighted Return) för att på ett korrekt sätt ta hänsyn till eventuella insättningar och uttag vid beräkning en fondportföljs avkastning sedan start. Mer konkret innebär det att en dagl...

Hur gör Advinans simuleringar för framtida avkastning?

Advinans gör för alla investeringsportföljer[1] – både egna och de du väljer att sätta ihop själv – en prognos för framtida avkastning vilken presenteras i en graf. Grafen är tänkt att ge dig en indikation på hur fondens...

Hur beräknar Advinans hållbarhetsbetyg?

Advinans beräknar hållbarhet utifrån rating- och analysbolaget Sustainalytics modell. Sustainalytics ger fonder ett betyg baserat på en analys av fondens underliggande bolag i fråga om deras arbete kring miljö-, sociala-...

Hur beräknar Advinans riskbetyg?

Advinans riskbetyg utgår från EU:s riktlinjer med en skala på 1-7, där 7 innebär högst risk. Advinans riskbetyg för en fond utgår från hur stora svängningar i värde en fond haft under en tidsperiod på fem år. Ju större s...

Vad innebär målsparande?

Ett sparande har alltid ett syfte. Advinans till skillnad från den vanliga banken hjälper våra kunder tydliggöra syftet med sparande och utifrån detta sätta konkreta mål - i belopp och tid. Advinans arbetar med fyra type...

Hur hanterar Advinans provisioner/rabatter från fondbolagen?

Merparten av fonderna på Advinans plattform rabatteras. Det innebär att fondbolagen betalar tillbaka en del av förvaltningsavgiften till Advinans i form av en provision/rabatt. Advinans betalar oavkortat tillbaka rabatte...

Vad innebär Advinans automatiska riskjustering?

Advinans filosofi är att risk är relativ till tiden. När du lägger upp ett målsparande ger Advinans dig råd kring en riskoptimerad portfölj vid den tidpunkten utifrån av dig angiven sparhorisont och uttagsprofil. När du ...

Hur mycket ska jag pensionsspara?

De flesta svenskar har ett stort behov av att pensionsspara privat. Många har, trots pension från stat (allmän pension) och arbetsgivare (tjänstepension) en förväntad pension om 50–60 % av sin slutlön Ett riktmärke för p...

Hur skapar Advinans fondförslag?

Först och främst utgår vi från din tidshorisont och uttagsprofilen i ditt målsparande (för ett målsparande antar vi t.ex. att du tar ut alla medel på en gång, medan i pensionssparande utgår vi från angiven uttagstid som ...

Vad innebär de olika spartyperna ”Långsiktigt sparande”, ”Målsparande” och ”Pensionssparande”

Advinans delar in allt fondsparande i tre kategorier efter syfte och mål:  Målsparande, för sparande med en tydlig sparhorisont Pensionssparande, för pensionen Långsiktigt sparande, för allmänt sparande utan tydlig s...

Vad innebär Advinans automatiska rebalansering?

Rebalansering innebär att fördelningen i din fondportfölj hålls konstant över tiden. Rebalanseras inte en fondportfölj kommer vissa fonder gå relativt bättre än andra vilket leder till att fördelningen mellan olika typer...

Hur beräknar Advinans effektivitetsbetyg?

Advinans har tagit fram ett effektivitetsbetyg för att hjälpa dig analysera hur väldiversifierad din nuvarande fondportfölj är – med andra ord din möjliga avkastning givet den risk du tar. Ett lågt effektivitetsbetyg ind...

Vad innebär låg, medel och hög risk?

Advinans utgår från att risk är relativ. Har du en lång sparhorisont kan du acceptera en absolut högre risk för att få högre avkastning – även om du har en låg riskpreferens. Likadant minskar Advinans den absoluta risken...

Varför erbjuder inte Advinans fler fonder?

Advinans grundsyn är att väldigt få fondförvaltare över längre tidsperioder slår sitt jämförelseindex – finansmarknaden är ett nollsummespel. Det vi anser viktigt är låga avgifter och att en sparare får tillgång till oli...

Varför erbjuder Advinans inte ETF:er?

Det korta svaret är för att vi kan erbjuda samma eller bättre marknadsexponeringar med fonder till en totalt sett lägre kostnad för våra kunder.  En ETF eller en börshandlad fond liknar en fond men den handlas direkt via...

Varför erbjuder Advinans inte aktiehandel?

Advinans erbjuder en långsiktig sparplattform, inte en handelsplattform och för det ändamålet tror vi att en väldiversifierad fondportfölj är den mest lämpliga sparformen för den överlägsna majoriteten av våra kunder. Fö...

Vad innebär valutaväxlingsavgift vid fondsparande och tar Advinans ut en sådan?

Avgift för valutaväxling vid handel med utländska fonder är vanligt hos många av marknadens fonddistributörer. Varje gång du köper/säljer en fond i som är noterad i en annan valuta än svenska kronor så sker valutaväxling...

Vad är traditionell förvaltning och är det bra för pensionssparande?

Traditionell förvaltning är den vanligaste sparformen till pension och förvalet hos många arbetsgivare på grund av dess enkelhet samt inslag av garanti. Enkelt sagt innebär det att försäkringsbolaget sköter hela förvaltn...

Vilka olika inriktningar på sparande finns det hos Advinans?

Alla har olika etiska preferenser när det kommer till investeringar. Advinans vill hjälpa dig göra rätt val givet din preferens och vi har därför delat in sparandet i tre olika inriktningar – spara utan preferenser, spar...

Hur påverkar spartiden min investeringsplan/fondportfölj?

Spartiden är det som bör har störst påverkan på risktagandet i ditt sparande. Enkelt förklarat, har du en lång spartid kommer Advinans ge dig en hög andel aktiefonder (risk) som sedan minskar till förmån för räntefonder ...

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans