Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka olika inriktningar på sparande finns det hos Advinans?

Alla har olika etiska preferenser när det kommer till investeringar. Advinans vill hjälpa dig göra rätt val givet din preferens och vi har därför delat in sparandet i tre olika inriktningar – spara utan preferenser, spara etiskt och spara hållbart[1] – och säkerställt de bästa fonderna inom respektive kategori.

Spara utan preferenser

Att spara utan preferens innebär att Advinans utan begränsningar sätter samman bästa möjliga investeringsplan utefter dina sparmål. Det innebär det mest kostnadseffektiva alternativet då alla fonder – framförallt billiga breda indexfonder – kan användas. Dessutom finns vissa marknadsexponeringar endast via om man väljer att spara utan preferens vilket gör att det inte behöver göras några avkall på det som enligt modern portföljteori är den optimala fondportföljen. 

Spara etiskt

Advinans definierar etiska fonder utifrån Svenska Kyrkans riktlinjer som exkluderar investeringar i kontroversiella verksamheter enligt definition nedan:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Spel
  • Pornografi
  • Fossila bränslen

Väljer du etiskt innebär det att Advinans väljer bort fonder som inte följer riktlinjerna ovan. Om det inte finns en fond för en sökt exponering som väljer bort samtliga sektorer väljer Advinans den fond som har lägst avvikelse från riktlinjerna enligt Sveriges forum för hållbara investeringar. Etiska fonder kan innebära att avgiften blir något högre än om du väljer att spara utan preferens samt att vissa önskade marknadsexponeringar inte är tillgängliga.

Spara hållbart

Hållbarhet utgår från etiska kriterier, men tar även hänsyn till miljö, sociala och affärsetiska kriterier. Advinans har skapat en transparent metod som utgår från analys- och ratingföretaget Sustainalytics hållbarhetsbetyg.

Vi väljer utifrån de fonder som tillhör de 20 % bästa fonderna (i avseendet hållbarhet) och av dessa väljer vi de som matchar Advinans sökta marknadsexponering till lägsta avgift. 

Miljökriteriet utvärderar ett företags användning av energi, utsläpp, naturresursanvändning och djurbehandling. Det utvärderar vilka miljörelaterade risker som kan påverka ett företags inkomst och företagets hantering av dessa risker.

Det sociala kriteriet tittar på ett företags affärsmässiga relationer. Arbetar företaget med leverantörer som delar samma värderingar som företaget själv hävdar? Är företaget måna om sina anställda, är arbetsförhållandena goda?

Affärsetik är det sista kriteriet som Sustainalytics granskar. Sustainalytics analyserar följande affärsetiska områden:

  • Företagets bokföringsprocess och om de använder sig av transparenta och godkända bokföringsmetoder
  • Om aktieägare kan rösta inom viktiga frågor
  • Om det finns intressekonflikter i styrelsen
  • Om företaget varit inblandade i kontroversiella politiska beslut 

Betyg ges för var och ett av kriterierna och samlas ihop till ett betyg, därefter analyserar Sustainalytics antalet kontroversiella ”hållbarhetsincidenter” som är relaterade till företagen i fonden.

Sustainalytics totalbetyg för en portfölj beräknas enligt följande:

En fonds hållbarhetsbetyg = Fondens samlade betyg för de tre hållbarhetskriterierna - Avdrag för kontroversiella incidenter inom de tre kriterierna för hållbarhet (0-100).

[1] Advinans pensionsrådgivning erbjuder enbart ”Etiskt” sparande på grund av begränsat fondutbud hos flera försäkringsbolag. En del försäkringsbolag erbjuder inte ett komplett etiskt fondutbud enligt ovan - vi rekommenderar då ett fondutbud som är så etiskt som möjligt givet den sökta exponeringen.

Advinans använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att du fortsätter använda webplatsen godkänner du detta användande.