Ansvarsförsäkring

Advinans har tecknat ansvarsförsäkring hos hos AIG Europe Limited Adress: Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, tel 08 506 920 00. Hemsida: www.aig.com

Advinans har tecknat en försäkring som täcker skadeståndsskyldighet som bolaget kan ådra sig i samband med försäkringsförmedling. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 Euro, där den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 501 235 Euro.

Advinans har dessutom ytterligare en ansvarsförsäkring via AIG avseende sin övriga verksamhet.

Om kunden anser sig ha lidit skada är det viktigt att anspråk framställs utan dröjsmål för att undvika att rätten till skadestånd eller försäkringsersättning går förlorad.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Advinans står under tillsyn av Finansinspektionen.
Copyright © 2019 Advinans