nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Användarvillkor

Advinans vänder sig inte till fysiska eller juridiska personer som har sin skatterättsliga hemvist, är bosatta eller på annat sätt permanent vistas utanför Sverige, på så sätt att Bolaget genom att tillhandahålla rådgivning riskerar att

(a) överträda svensk eller utländsk lagstiftning, föreskrift eller bindande reglering,

(b) vara tvingat att vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder vid utländsk myndighet eller

(c) åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av Bolaget.

Kunden ska senast i samband med att kundrelationen med Bolaget inleds uppge nationell hemvist och eventuell skattskyldighet utomlands. Om kundens hemvist eller skattesituation ändras under den tid kundförhållandet pågår åligger det Kunden att omedelbart underrätta Bolaget om de ändrade förhållanden.

Bolaget tillhandahåller inte under några omständigheter tjänster till personer som är att anse som ”US Person”.

Rättigheter

Advinans - eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till material på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller förvaring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan Advinans skriftliga medgivande.

Ansvarsbegränsning

Advinans och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Advinans webbtjänst direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. Advinans ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Advinans eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webbtjänsten går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl. Advinans har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Advinans. Advinans har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Advinans leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Advinans eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbtjänsten. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Advinans påminner om att handel med värdepapper är förenat med såväl stora möjligheter som med stora risker. Advinans friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på webbtjänsten angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar. Advinans bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Advinans används eller tolkas.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.