nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den 10 mars 2021 trädde Förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (“Disclosureförordningen”) i kraft. Disclosureförordningen reglerar bland annat vilken information som företag ska lämna om hur hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker hanteras i företagets processer.

Information avseende Advinans policy för integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen och investeringsrådgivningen samt försäkringsdistributionen

Advinans tar inom ramen för bolagets portföljförvaltning och investeringsrådgivning samt försäkringsdistribution hänsyn till miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterade omständigheter som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringars värde. Vår målsättning är att kunden inte ska exponeras mot hållbarhetsrisker som kan leda till sådan betydande negativ inverkan. För att uppnå denna målsättning tillämpar vi normbaserad screening och exkludering inom vissa sektorer.

Exkludering av vissa finansiella instrument från vårt produktutbud förväntas minska kundernas exponering mot hållbarhetsrisker. Sådana exkluderingar kan däremot bidra till en ökad koncentrationsrisk, vilket i sig kan leda till högre volatilitet och större risk för förlust.

Inget beaktande av de negativa konsekvenserna av investeringsbeslut och investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Vi beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i vår förvaltning, bland annat med hänsyn till portföljernas placeringsinriktning och den ökade koncentrationsrisken.

Ersättningspolicy

För att upprätthålla sunt risktagande inom verksamheten har vi utformat en ersättningspolicy som tillämpas på samtliga anställda. Ersättningspolicyn anger att en anställds ersättningsnivå bland annat ska fastställas med hänsyn till dennes bidrag till hållbarhet och förutsatt att den anställde inte bidragit till eller uppmuntrat överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.