Information & villkor

Miljöpolicy

Advinans miljöpolicy

Övergripande

Advinans miljöpolicy ska bidra till en hållbar utveckling. Advinans ser stora möjligheter att påverka resan mot ett hållbart samhälle genom digitalisering av processer och därmed minskat antal resor för t.ex. rådgivningsmöten, ett hållbart internt arbete och genom att påverka våra kunder till hållbara val inom pensioner, försäkringar och förmåner. Miljömedvetenhet ska ingå som en naturlig del i vårt dagliga arbete och vi ska:

  • verka för att kunder, användare och anställda blir medvetna om miljö- och hållbarhetsfrågor
  • förebygga och minimera vår negativa miljöpåverkan genom att väga in miljöhänsyn vid till exempel inköp av varor och tjänster samt vid tjänsteresor
  • hushålla med materiella resurser och energi samt hantera vårt avfall på ett miljöriktigt sätt
  • utvärdera och ständigt förbättra vårt sätt att arbeta i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan
  • vara uppdaterade på lagstiftningen på miljöområdet.

Miljömål

För att kunna säkerställa vårt miljöarbete har vi satt upp följande mål:

  • Arbeta för att erbjuda och utveckla etiska och hållbara fond- och pensionslösningar.
  • Verka för att anställda främst promenerar eller cyklar till arbetet alternativt använder kollektivtrafiken.
  • Vid tjänsteresor ska först och främst kollektivtrafik eller tåg användas.
  • Våra IT system ska i högsta grad drivas av hållbar elproduktion där samarbete med Google Cloud är en viktig komponent (https://cloud.google.com/environment/).
  • Öka effektiviteten i användningen av utrustning och förbrukningsmaterial samt återvinna uttjänt utrustning så långt det är möjligt.