nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Organisation och styrning

Advinans styrelse ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta Bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst sex ledamöter valda av bolagsstämman. Vid val av ledamöter ska eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de affärsförhållanden samt legala förutsättningar som råder på de marknadsområden där Bolagets verksamhet bedrivs.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda ledamöternas kompetens, erfarenhet, utbildning och bakgrund. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

Sittande styrelse anses uppfylla de mål som framgår ovan. Styrelsen genomgår kontinuerlig utbildning för att bibehålla och utöka sin kompetens.

Advinans har inte inrättat någon separat riskkommitté. Ansvar för identifiering, mätning, styrning, intern rapportering och kontroll över de risker som Advinans verksamhet är förknippad med ligger istället på bolagets funktion för riskhantering.

Bolagets styrelse är ytterst ansvarig för den interna styrningen och kontrollen. Som en del i en hantering av den interna styrningen och kontrollen tillämpar Advinans principen om tre ”försvarslinjer”.

Första försvarslinjen består av den operativa verksamheten. Första försvarslinjen äger riskerna i affärsverksamheten. Detta innebär ett ansvar för att kontrollera och hantera de risker som uppkommer där.

Andra försvarslinjen utgörs av de från verksamheten oberoende funktionerna för riskkontroll respektive regelefterlevnad (compliance). Den andra linjen svarar för kontroller, råd och stöd avseende första linjens hantering av risker och regelefterlevnad. Vidare ska funktionen för regelefterlevnad utvärdera om åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister är tillräckliga samt ge råd och stöd till styrelse och vd rörande regelefterlevnad i bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Funktionerna för riskhantering respektive regelefterlevnad rapporterar regelbundet till Advinans styrelse.

Tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision. Funktionen ska vara oberoende från Bolagets övriga funktioner och verksamhet och arbetar på styrelsens uppdrag. Funktionen ska, baserat på en revisionsplan fastställd av styrelsen, granska och bedöma om Bolagets system, kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva utifrån regelkrav och den verksamhet som bedrivs. Funktionen ska vidare utfärda rekommendationer baserat på resultatet av granskningarna samt kontrollera att rekommendationerna följs. Funktionen ska regelbundet rapportera till styrelse.

Revisor utses av bolagsstämman. Revisorn granskar bl a om Advinans årsredovisning och räkenskaper är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Advinans och dess finansiella ställning. Revisorn granskar även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av Advinans.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.