Information & villkor

Advinans policy för behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad: 2019-02-06

Inledning

Dataskyddslagstiftningen[ 1 ] innehåller regler för hur behandling av personuppgifter får ske. Lagstiftningens syfte är att skydda din personliga integritet.

Advinans AB (nedan kallat ”Advinans” eller ”vi”) följer dataskyddslagstiftningen. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och skyddar dem med lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi har en skyldighet att informera dig om vilken behandling av dina personuppgifter som kommer att ske och vilka rättigheter du har. Informationen till dig följer här.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, information om lön och förmåner samt gjorda val, t.ex. i anslutning till löneväxling eller förvaltningsuppdrag utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna, som t.ex. insamling, strukturering, lagring, bearbetning eller radering.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som behandlas om dig är dels de som du själv lämnar till oss, dels uppgifter vi själva upprättar, dels uppgifter som vi hämtar från annat håll som exempelvis; din arbetsgivare i de fall din arbetsgivare tecknar någon av Advinans tjänster för dig, genom tjänsten Advinans Fri, via offentliga register (SPAR), försäkringsbolag, banker eller Advinans samarbetspartners.

De personuppgifter vi samlar in om dig består av namn, e-postadress, personnummer, adress, telefonnummer, lön, uppgifter från din arbetsgivare i förekommande fall (lönespecifikation, kollektivavtalstillhörighet och anställningsstatus), bankkontonummer, kontouppgifter, finansiella innehav, transaktioner, skulder, fastighetsinnehav, försäkringar, IP-adresser m.m. I samband med att företag tecknar sjuk- eller annan riskförsäkring för sina anställdas räkning lämnar företaget information om sina anställda samt intygar att berörda anställda är fullt arbetsföra.

Vi samlar endast in uppgifter om dina finansiella innehav, försäkringar och annan privatekonomisk information när detta ingår i de tjänster som du beställt av oss.

Advinans har placerat så kallade ”cookies” på sin webbsida och andra kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder webbsidan och våra tjänster. Mer information om vilka cookies Advinans placerat, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Advinans cookiepolicy.

När Advinans behandlar personuppgifter inom ramen för avtal om Förmånsportalen och Förmånsportalen Fri behandlar Advinans personuppgifter om dig för din arbetsgivares räkning, t.ex. för att hantera löneväxling eller administrera dina löneförmåner. För dessa behandlingar är din arbetsgivare personuppgiftsansvarig och Advinans är s.k. personuppgiftsbiträde åt din arbetsgivare, i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna administrera och fullgöra vårt avtal med dig samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har beställt av oss och uppdrag relaterade till tjänsterna. Advinans kan t.ex. använda personuppgifter för att kommunicera via mail, sms eller telefon med dig. Advinans kan också komma att spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med Advinans. Advinans använder också inom ramen för sina tjänster den ekonomiska information som lämnas av dig och inhämtas från andra via t.ex. Advinans Fri för att analysera, bearbeta och sammanställa denna.

Personuppgifterna används av Advinans för statistik och produktutveckling av Advinans tjänster och för marknadsföringsändamål. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer, för att kunna anpassa innehåll, annonser och marknadserbjudanden till dig.

Marknadsföring till Advinans kunder kan ske via e-post samt andra digitala kanaler. Om du inte vill motta marknadsföring via e-post från Advinans kan du markera detta under dina inställningar.

Advinans behandlar vidare dina personuppgifter för att Advinans ska fullgöra sina lagliga skyldigheter såsom t.ex. lagringsskyldighet enligt bokföringslagen eller åtgärder för att förhindra bedrägerier enligt penningtvättslagen.

Indirekt behandlas dina uppgifter även för ändamålet att förvalta och testa våra IT-system.

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Advinans behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Våra behandlingar av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och tillhandahålla avtalade tjänster. Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag. Slutligen kommer vi att utföra vissa behandlingar med stöd av s.k. intresseavvägning, där vi har ett legitimt intresse att behandla dina personuppgifter. Detta är fallet när vi riktar anpassad marknadsföring till dig av försäkringar, lån och andra produkter som vi förmedlar, baserat på de uppgifter om dig som du givit oss tillgång till. Skulle Advinans någon gång behandla dina personuppgifter på ett sätt som kräver ditt samtycke enligt dataskyddslagstiftningen, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Utlämnande av dina personuppgifter

Advinans kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Advinans räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar, hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik eller för att kunna fullgöra Advinans lagstadgade förpliktelser gällande t.ex. lagring och penningtvätt. När vi förmedlar försäkringar till dig så lämnar vi ut uppgifterna till försäkringsbolaget för att det ska kunna administrera och tillhandahålla försäkringen till dig.

Utförandet av Advinans tjänster kan innebära att Advinans samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Advinans räkning undertecknar alltid avtal med Advinans för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Vi kan även behöva lämna ut uppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till något annat bolag för det bolagets egna marknadsföringsändamål. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra och administrera avtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag eller för att kunna tillvarata eventuella rättsliga förpliktelser. Därefter raderas de i enlighet med Advinans gallringsrutin.

Dina rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen

Du har vissa rättigheter i förhållande till Advinans, i egenskap av personuppgiftsansvarig för Advinans behandlingar av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. information om din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana eventuella uppgifter som Advinans behandlar med stöd av ditt samtycke (när behandlingen enligt lag endast får ske med ditt samtycke), om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och, för behandling som baseras på ditt samtycke, att närsomhelst återkalla samtycket.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Advinans tillgång till uppgifterna begränsad.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du bedömer att Advinans behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med Dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är, om annat inte angetts uttryckligen, Advinans. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Advinans AB
Att: Personuppgifter/Juridik
Box 3158
103 63 Stockholm
Tel: 021-220 30
E-post: kundtjanst@advinans.se

Ändring av denna integritetspolicy

Advinans kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Advinans webbsida.


[ 1 ] Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation - GDPR) och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av General Data Protection Regulation.