nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Information om behandling av personuppgifter

1 Allmänt

Advinans AB (”Advinans”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter |när du använder Advinans tjänster. Denna informationstext avseende behandling av |personuppgifter (”Personuppgiftspolicyn”) anger hur Advinans samlar in dina personuppgifter |och för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas när du använder Advinans tjänster.

Genomgående i denna Personuppgiftspolicy förekommer begreppet ”behandling”, vilket ska förstås som alla aktiviteter som inbegriper dina personuppgifter, t.ex. insamling, hantering, lagring, tillgång till, användning, överföring eller radering av dina personuppgifter. Begreppet ”personuppgift” omfattar all information rörande en identifierad eller identifierbar fysisk person.

De personuppgifter om dig som behandlas är dels de uppgifter som du själv lämnar till oss, dels de uppgifter vi själva upprättar, dels de uppgifter som vi inhämtar från annat håll, exempelvis din arbetsgivare i de fall din arbetsgivare tecknar någon av Advinans tjänster för dig, genom Advinans Informationstjänst, via offentliga register (SPAR), försäkringsbolag, banker eller Advinans samarbetspartners. Vi behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 nedan.

2 Ändamål, personuppgifter som behandlas och laglig grund

2.1 Administration av avtal och tillhandahålla tjänsterna

Advinans behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra avtalet med dig samt tillhandahålla de tjänster som du har beställt av oss och uppdrag relaterade till tjänsterna. Advinans kan t.ex. använda personuppgifter för att kommunicera med dig via mail, sms eller telefon. Advinans använder också, inom ramen för sina tjänster, den ekonomiska information som lämnas av dig och inhämtas från andra via t.ex. Advinans Informationstjänst för att analysera, bearbeta och sammanställa informationen.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Ekonomisk information1 (lön, kontouppgifter, försäkringar, finansiella innehav, tillgångar, skulder, transaktioner)
 • Uppgifter från arbetsgivare (t.ex. lönespecifikation, kollektivavtalstillhörighet och anställningsstatus)
 • Bankkontonummer
 • IP-adress
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet som vi har ingått med dig avseende tillhandahållandet av våra tjänster.
Undantag för särskilda kategorier av personuppgifter
Särskilda kategorier av personuppgifter kan behandlas i enstaka fall, t.ex. hälsouppgifter, om det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. I sådant fall kommer vi alltid inhämta ditt samtycke först.
Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål så länge du har ett giltigt avtal med Advinans avseende de tjänster som Advinans tillhandahåller. Personuppgifter kan dock lagras under en längre tid för att uppfylla de ändamål som beskrivs nedan i detta avsnitt 2.

2.2 Produktutveckling och förbättra av tjänster

Advinans behandlar dina personuppgifter för att kunna utveckla Advinans produkter och förbättra Advinans tjänster. Behandling för detta ändamål utförs primärt med aggregerade uppgifter för att Advinans ska kunna analysera statistik etc. Behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för detta ändamål är därför den behandling som utförs när uppgifterna aggregeras.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Ekonomisk information2 (lön, kontouppgifter, försäkringar, finansiella innehav, tillgångar, skulder, transaktioner)
 • Uppgifter från arbetsgivare (t.ex. lönespecifikation, kollektivavtalstillhörighet och anställningsstatus)
 • Bankkontonummer
 • IP-adress
Berättigat intresse. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att kunna utveckla våra tjänster för att löpande kunna erbjuda bättre och mer effektiva tjänster till dig som kund.
Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål momentant i samband med att uppgifterna aggregeras. När uppgifterna är aggregerade är de inte längre personuppgifter.

2.3 Marknadsföring av Advinans tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra Advinans tjänster. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer, för att kunna anpassa innehåll och marknadserbjudanden till dig.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Ekonomisk information3 (lön, kontouppgifter, försäkringar, finansiella innehav, tillgångar, skulder, transaktioner)
 • Uppgifter från arbetsgivare (t.ex. lönespecifikation, kollektivavtalstillhörighet och anställningsstatus)
 • Bankkontonummer
 • IP-adress
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster till dig och komma med relevanta erbjudanden.
Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål under tiden vi har en kundrelation med dig och för en tid om ett (1) år därefter, om du inte tackar nej till marknadsföring dessförinnan.

Om du har lämnat ditt samtycke kan uppgifterna behandlas under en längre period.

2.4 Inspelning av rådgivningssamtal

I samband med våra rådgivningssamtal spelas samtalen in för att dokumentera vad som sagts under samtalen. Syftet är att Advinans, inom ramen för sin dokumentationsplikt avseende rådgivning enligt tillämplig lagstiftning, ska kunna spara fullständig och detaljerad dokumentation avseende den rådgivning som lämnas i samband med telefonsamtalet. Vidare spelas samtalen in för att både du och Advinans ska ha möjlighet att höra vad som har sagts under rådgivningssamtalen, exempelvis om det uppstår frågor kring rådgivningen.

Vad gäller inspelning av rådgivningssamtal kommer du att informeras om detta innan samtalet börjar. Om du inte vill bli föremål för inspelning har du rätt att tacka nej till detta. Om du inte har tackat nej har du ändå rätt att i efterhand begära att inspelningen raderas, i vilket fall Advinans kommer att radera inspelningsfilen och skicka ett bekräftelsemail till dig att inspelningen har raderats.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Röstinspelning som inkluderar samtliga uppgifter som framkommer under ett rådgivningssamtal.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att dels samla in fullständigt dokumentationsunderlag i samband med uppfyllandet av vår lagstadgade dokumentationsplikt, dels underlätta för dig och Advinans i det fall det uppstår frågor rörande rådgivningen.
Lagringstid: Inspelade rådgivningssamtal sparas i tio (10) år från att de spelats in (för de ändamål som anges i punkt 2.6) om du inte dessförinnan har begärt att vi raderar inspelningen, vilket vi alltid kommer att tillmötesgå.

2.5 Fullgöra rättsliga skyldigheter

Advinans behandlar dina personuppgifter för att Advinans ska kunna fullgöra sina lagliga skyldigheter såsom t.ex. lagringsskyldighet enligt bokföringslagen eller åtgärder för att förhindra bedrägerier enligt penningtvättslagen.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Ekonomisk information4 (lön, kontouppgifter, försäkringar, finansiella innehav, tillgångar, skulder, transaktioner)
 • Bankkontonummer
Rättslig skyldighet. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det krävs för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.
Undantag för särskilda kategorier av personuppgifter
Särskilda kategorier av personuppgifter (såsom hälsouppgifter) behandlas endast i den mån det krävs för att fullgöra rättsliga skyldigheter inom arbetsrätten.
Lagringstid: Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål så länge som vi har en rättslig skyldighet att behandla dem. Enligt bokföringslagen har vi exempelvis en skyldighet att spara dina personuppgifter fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

2.6 Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om det krävs för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, t.ex. inom ramen för en rättstvist.

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Samtliga personuppgifter som beskrivs ovan och som kan vara av relevans för det rättsliga anspråket. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Lagringstid: Dina personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer behandlas under tiden för det rättsliga anspråkets handläggning samt så länge som det föreligger en lagstadgad preskriptionsfrist (beroende på typ av anspråk), vilket typiskt sett är tio (10) år från att det rättsliga anspråket uppstod.

2.7 Administrera och skydda våra IT-system och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera och skydda våra IT-system och tjänster, t.ex. för att ta aktivitets- och åtkomstloggar, felsökning, ta backuper och hantera IT-incidenter. Vi försöker minimera mängden personuppgifter som behandlas för detta ändamål, men i vissa fall är det nödvändigt att behandlingen inbegriper dina personuppgifter (t.ex. vid tagning av backup, då samtliga uppgifter som finns vid tidpunkten för backupen kommer att sparas).

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Samtliga personuppgifter som beskrivs ovan eftersom samtliga sådana uppgifter hanteras i de IT-system vi använder. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa och upprätthålla säkerheten hos de IT-system som vi använder när vi levererar våra tjänster till dig.

3 Utlämnande av personuppgifter

När det är nödvändigt kan dina personuppgifter komma att delas med andra. Mottagaren av dina personuppgifter kan vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sin behandling av dina personuppgifter.

3.1 Personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för Advinans räkning

För att kunna fullgöra de ändamål för behandlingen av dina personuppgifter som anges i avsnitt 2 ovan kommer Advinans dela personuppgifter med tjänsteleverantörer och andra aktörer som behandlar dina personuppgifter för Advinans räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. Sådana personuppgiftsbiträden kan vara t.ex. leverantörer av IT-system. Advinans ingår alltid avtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de endast behandlar dina personuppgifter i enlighet med de instruktioner och ändamål som förmedlas av Advinans.

3.2 Utlämnande av personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Ändamål Kategorier av mottagare Laglig grund
Tillhandahålla våra tjänster (försäkringsförmedling och kopplade tjänster).

Se mer rörande detta och vilka uppgifter som omfattas i punkt 2.1 ovan.
 • If Insurance
 • EuroAccident
 • Futur Pension
 • Nordnet
 • Länsförsäkringar
 • Nordea
Avtal. Utlämnandet är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande enligt det avtal vi har med dig avseende tillhandahållandet av våra tjänster.

Berättigat intresse. För det fall Advinans inte har något avtal med dig vid tidpunkten för utlämnandet, sker utlämnandet med stöd av Advinans berättigad intresse av att kunna tillhandahålla försäkringsförmedling.
För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga krav.

Se mer rörande detta och vilka uppgifter som omfattas i punkt 2.6 ovan.
 • Domstolar
 • Myndigheter (t.ex. polismyndigheten)
 • Externa rådgivare
 • Försäkringsbolag
 • Motparter
Berättigat intresse. Utlämnandet är nödvändigt för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Fullgöra rättsliga skyldigheter.

Se mer rörande detta och vilka uppgifter som omfattas i punkt 2.5 ovan.
 • Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter
Rättslig skyldighet. Utlämnandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter.
Extern kommunikation, t.ex. marknadsföring eller nyheter rörande Advinans verksamhet.

Se mer rörande detta och vilka uppgifter som omfattas i punkt 2.3 ovan.
 • Sociala medier, t.ex. LinkedIn
Berättigat intresse. Utlämnandet sker för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra och informera om våra tjänster.

3.3 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Advinans använder i viss utsträckning tjänsteleverantörer som tillhandahåller sina tjänster i länder utanför EU/EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan behandlas i ett land utanför EU/EES. Advinans har säkerställt att det finns lagligt stöd för sådan överföring genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med berörda leverantörer. Leverantörerna vidtar även kompletterande tekniska och organisatoriska åtgärder för att ytterligare skydda de personuppgifter som är föremål för överföringen.

Leverantör Land utanför EU/EES där behandling kan ske Lagligt stöd
Google Ireland Limited USA. Lagring sker dock uteslutande inom EU. EU-kommissionens standardavtalsklausuler, inklusive kompletterande säkerhetsåtgärder.
Freshworks, Inc. USA. Lagring sker dock uteslutande inom EU. EU-kommissionens standardavtalsklausuler, inklusive kompletterande säkerhetsåtgärder.

4 Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Nedan listas samtliga de rättigheter som är aktuella för dig som kund hos Advinans. Du kan när som helst inkomma med en begäran att utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse. I så fall måste Advinans antingen bevisa att det finns avgörande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.
 • Rätt att få tillgång. Du kan när som helst begära en gratis kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m.
 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.
 • Rätt att rätta uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills oriktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Rätt till dataportabilitet. När vi har samlat in uppgifter direkt från dig och den lagliga grunden för behandlingen är avtal eller samtycke, har du rätt att begära att få ut dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format, samt har rätt att begära att dessa uppgifter flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att klaga. Om du inte är nöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i Sverige avseende personuppgiftshantering och dataskydd.

När vi tar emot en begäran om utövande av en rättighet kommer vi att utreda din begäran och bedöma om förutsättningarna är uppfyllda för att tillmötesgå begäran. Vi kommer via e-post meddela dig om vi (i) behöver kompletterande information, (ii) om din begäran avslås (och varför), eller (iii) tillmötesgår din begäran.

5 Kontakt

Advinans AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. För att utöva någon av de rättigheter som följer ovan eller om du har några frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter, ber vi dig att skicka e-postmeddelande till kundtjanst@advinans.se så får du hjälp att hantera din förfrågan.

Advinans har ett dataskyddsombud som nås på följande: victoria.sjolander@advinans.se


1 Endast aktuellt om du har beställt tjänster som kräver denna information, i vilket fall uppgifterna samlas in direkt från dig.
2 Endast aktuellt om du har beställt tjänster som kräver denna information, i vilket fall uppgifterna samlas in direkt från dig.
3 Endast aktuellt om du har beställt tjänster som kräver denna information, i vilket fall uppgifterna samlas in direkt från dig.
4 Endast aktuellt om du har beställt tjänster som kräver denna information, i vilket fall uppgifterna samlas in direkt från dig.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.