nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Advinans ränteportfölj

Övergripande

  • Advinans utgår från den globala ränteportföljen, men justerar upp exponering mot Sverige till 50 % p.g.a. lägre avgifter för svenska fonder. Globala räntor valutasäkras.
  • Advinans justerar upp andelen korta företagsobligationsfonder och långa obligationsfonder för att säkerställa en högre avkastning.
  • Genom en andel svenska realränteobligationer när aktieandelen går ner säkerställs en försäkring mot framtida svensk inflation.
  • Riskfria penningmarknadsfonder används endast ett par år innan slutlig utbetalning.

Advinans ränteportfölj

Advinans ränteportfölj utgår från den globala marknadsportföljen, men justerar upp exponeringen mot Sverige till 50 % för att spegla betydligt lägre avgifter för svenska räntefonder. En andel av en väldiversifierad ränteportfölj bör inkludera globala räntor, dels för att sprida risker dels för att få en högre avkastning (räntorna utanför EU och Sverige är betydligt högre). Advinans erbjuder endast valutasäkrade globala räntefonder då du annars tar en risk du inte blir kompenserad för.

Advinans, förutom justering mot svenska räntefonder, gör följande justeringar i ränteportföljen. Inom den globala ränteexponeringen exkluderar Advinans globala penningmarknadsfonder då vi bedömer att svenska penningmarknaden är säker och erbjuder en bättre avkastning justerat för avgifter. Advinans exkluderar även globala realräntor då svenska kunder berörs av svensk inflation.

Generellt för den globala och svenska ränteportföljen justerar Advinans upp andelen företagsobligationer då kreditpremien (den extra ränta du får för att låna ut till företag som är exponerade mot en konkursrisk) är stabil även om de underliggande räntorna är låga. Advinans väljer endast företagsbligationsfonder med fokus på företag med hög kreditvärdighet. Även om vi justerar ner andelen långa obligationsfonder (varav merparten utgörs av långa statsobligationer) erbjuder vi denna exponering då våra kunder därigenom får en premium för ränterisken.

Advinans exponerar endast kunder mot realobligationer - som erbjuder en försäkring mot framtida svensk inflation - när aktieandelen är låg då aktier erbjuder en viss försäkring mot inflation (företag kan höja priserna för att hantera inflation). Det innebär att Advinans inkluderar realränteobligationer under pensionstiden för ett pensionssparande och under de sista åren för ett målsparande. Riskfria penningmarknadsfonder används endast ett par år innan slutlig utbetalning - relevant enbart för ett pensionssparande eller målsparande - då dessa fonder ger en mycket låg (idag negativ) avkastning.

Globala och svenska räntemarknaden

advinans-fixed-income-portfolio-fig-1

Figur 1: Den globala och svenska räntemarknadsportföljen i slutet av 2016. Källa: Thomson Reuters Datastream, Advinans beräkningar.

För att illustrera skillnaden i avkastning mellan olika ränteexponeringar har vi i tabellen nedan sammanställt statistik för Advinans räntefonder. Löptiden för underliggande obligationer innebär hur lång tid det tar tills de förfaller till slutbetalning (ett mått på vilken ränterisk du tar), nettoavkastning är avkastningen på nuvarande obligationsinnehav för fonden om de hålls till dagen för slutbetalning justerat för fondavgifter. Som du ser erbjuder globala räntefonder en högre avkastning, främst för att de investerar i amerikanska obligationer med en högre ränta, men också för att de har en längre löptid. Företagsobligationer med en kort löptid ger också en positiv avkastning. Notera att realobligationer ger en negativ avkastning i nominella termer - men i reala termer (dvs. efter inflation som idag är ca 2 % i Sverige) en positiv avkastning.

Advinans ränteportfölj

Exponering Fond Löptid (år) Netto förräntningstakt (%)
Sverige - Penningmarknad Öhman Kort Ränta 1,0 -0,17
Sverige - Realobligationer Handelsbanken Realräntefond 6,5 -1,94
Sverige - Statsobligationer SPP Obligationsfond 5,3 0,40
Sverige - Företagsobligationer Spiltan Räntefond Sverige 0,8 1,20
Global - Statsobligationer PIMCO GIS Global Bond Fund 8,4 1,32
Global - Företagsobligationer SPP Global Företagsobligation Plus 4,4 1,05
Global - Företagsobligationer SEB Corporate Bond Fund 4,2 0,61

Tabell 1: Sammanställning av Advinans räntefonder per den 31/10 2021. Källa: Öhman Fonder, SPP Fonder, SEB Fonder, Spiltan Fonder, Handelsbanken Fonder, PIMCO, Advinans beräkningar.

Som nämnt ovan justerar Advinans upp andelen företagsobligationer och långa räntefonder under merparten av sparperioden. Anledningen till detta är att över tid kommer en sådan portfölj skapa en högre avkastning. I grafen nedan har vi sammanställt durationspremien (skillnaden mellan den korta statslåneräntan och tio-åriga statsobligationer) samt riskpremien för företagsobligationer i Sverige, USA, Euroområdet (Tyskland som en proxy för Euroområdet) över tid. Den korta räntan p.g.a. stimulanser från riksbanker världen runt är idag mycket låg, dock är premien du får via ränterisk (risken du tar via långa löptider) och kreditrisk (konkursrisken i företagsobligationer) tämligen stabil kring ca 1 % och ca 2 %.

Riskpremien för långa löptider och företagsobligationer

advinans-fixed-income-portfolio-fig-2-2019-04-24

Figur 2: Riskpremien för långa löptider (skillnaden i ränta mellan statsobligationer och statsskuldväxlar) och riskpremien för företagsobligationer (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) för utvalda marknader, 2001-2018. Källa: Thomson Reuters Datastream, Advinans beräkningar.

Precis som för aktier vill du bli exponerad mot olika typer av ränterisker när du har en lång sparhorisont. Men när du närmar dig slutlig uttagstid (relevant för målsparande och sista åren i ett pensionssparande) så justerar Advinans automatiskt ränteportföljen och viktar upp andelen penningmarknadsfonder (i princip en säker tillgång).

Advinans ränteportfölj över tid

advinans-fixed-income-portfolio-fig-3-2018-12-17

Figur 3: Advinans ränteportfölj över tid. Källa: Advinans beräkningar.

I Advinans pensionsrådgivning utgår Advinans från en övergripande allokeringsmodellen för räntor – men justerar pro-rata för att vissa tillgångsklasser inte är tillgängliga på alla plattformar (huvudsakligen saknas valutasäkrade globala räntefonder, varför Advinans viktar upp svenska räntefonder). Små förändringar kommer att göras med syftet att sänka de totala fondavgifterna för en portfölj baserat på varje försäkringsbolags specifika fondavgifter.

Historisk avkastning

Advinans filosofi är full transparens varför vi nedan sammanställer historisk avkastning (i kronor) och risk (volatilitet) över den längsta tidsperioden som vi har data för samtliga innehav. För fonder med kortare historia har vi beräknat historisk avkastning utifrån underliggande innehav och index. Notera att Advinans inte använder denna information för att skapa en effektiv portfölj utan vi utgår från den globala marknadsportöljen med justeringar enligt ovan.

Historisk avkastning och volatilitet

advinans-fixed-income-portfolio-fig-4-2018-12-17

Figur 4: Historisk avkastning över riskfri ränta och volatilitet för exponeringar för tillgångar i Advinans portfölj, 2002-2016. Den gröna linjen visar den effektiva fronten. Källa: Thomson Reuters Datastream, Advinans beräkningar.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.