nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Aktiva fonder

Övergripande

 • Generellt rekommenderar Advinans indexfonder med låga avgifter.
 • Aktiva fonder kan dock skapa överavkastning.
 • Merparten av aktiva fonder på marknaden innebär i princip indexexponering till höga avgifter.
 • För de som söker aktiva fonder rekommenderar Advinans mindre fonder, med en tydlig aktiv andel, en tydlig strategi och rimlig avgift.
 • Med Advinans moderna prissättning kan du investera i aktiva fonder med upp till 60 % rabatt.

Index fonder eller aktiva fonder?

Som helhet är marknaden ett nollsummespel i relation till index. Index är ett genomsnittsvärde – därför måste det finnas (i värde) lika mycket fondkapital som slår index, som det finns fondkapital som går sämre än index, detta innan avgifter. En fond som ska slå index ska dessutom år efter år tillhöra den andel som slår index. Mer än tre fjärdedelar, ca 77 %, av svenska aktiva fonder misslyckades med att slå S&P:s svenska jämförelseindex över en tio-årshorisont1. För den passiva investeraren och grunden för Advinans automatiska förvaltning finns det därför en enkel lösning - investera i index till lägst möjliga avgift. Med detta sagt finns det studier som visar att ett fåtal fonder konsekvent skapar en riskjusterad överavkastning2 3. Advinans kan inte sia om vilka fondförvaltare som eventuellt kan slå index. Däremot har vi för den intresserade investeraren valt ut ett antal fonder som har möjlighet att skapa överavkastning utifrån forskningen kring de grundkriterier som krävs. Vi vill vara tydliga med att vår analys inte garanterar att en fond kommer skapa framtida överavkastning - bara att det finns förutsättningar för det.

Vad är en aktiv fond?

Definitionen av en indexfond är enkel. Fonden följer helt enkelt index så nära den kan. En aktiv fond är mer komplex. Givet möjligheten att ta betydligt mer betalt för en aktiv fond finns det ett starkt intresse från fondbolagen att marknadsföra en fond som aktiv. I grafen nedan har vi sammanställt andelen passiva och aktiva fonder i Sverige (samt jämfört med USA) och jämfört genomsnittlig fondavgift. Generellt sett ökar andelen passiva fonder i takt med att fler sparare blir varse om betydelsen av låga avgifter. Det märks tydligt i USA där utbudet av indexfonder ökar, USA som i allmänhet ligger före Sverige.

Andelen passiva och aktiva fonder i Sverige och USA

active-funds-fig-1

Figur 1: Andelen passiva och aktiva fonder i Sverige och USA. Källa: Fondbolagens Förening, Investment Company Institute.

Genomsnittlig fondavgifter

active-funds-fig-2

Figur 2: Genomsnittlig fondavgifter i Sverige och USA. Källa: Morningstar.

För att enkelt analysera hur aktiv en fond är kan man beräkna s.k. aktiv risk - förändring i avkastning på fonden i relation till det index som fonden följer (genom att beräkna s.k. standardavvikelse). Som en tumregel brukar man bedöma en fond som aktiv om aktiv risk är mer än 5 %4. I grafen nedan har vi sammanställt aktiv risk för alla aktiefonder från svenska fondbolag och lagt in fondavgiften. Storleken på cirkeln visar på förvaltat kapital.

Aktiv risk

active-funds-fig-3

Figur 3: Aktiv risk. Källa: Morningstar, Thomson Reuters, Advinans beräkningar.

Analysen pekar på att vi som sparkollektiv betalar ca 1,1 % i för hög avgift på ca 46 % av vårt sparande i aktiva fonder (det segment som benämns dyra indexfonder). Räknat på listpriset och förvaltat kapital innebär detta överavgifter på 20 miljarder kronor varje år till banker och fondbolag.

Hur ska jag välja en aktiv fond?

Ingen vet om en aktiv fond kommer skapa framtida överavkastning. Det finns dock forskning på vilka kriterier man som investerare ska titta efter när man väljer en aktiv förvaltare. De kan sammanfattas till dessa kriterier:

 • Storlek på fonden
 • Aktiv andel
 • Strategi
 • Marknadsfokus
 • Avgifter
 • Resultat

Storlek på fonden

Det finns tydlig forskning som pekar på utmaningen med att skapa överavkastning när man ska förvalta stora fonder5. Det är inte en lätt uppgift att kategorisera fonder som för små eller för stora. Det beror på den specifika exponeringen där fokuset finns. En amerikansk aktiefond skulle kunna förvalta miljarder dollar men fortfarande vara en väldigt liten del av den amerikanska aktiemarknaden, medan en svensk fond med samma förvaltade kapital skulle utgöra 5-10 % av den svenska aktiemarknaden och därmed anses som väldigt stor.

Morningstar gjorde en studie på europeisk aktiefonder 20166 och drog slutsatsen att de flesta aktiva fonder (aktiv andel) förvaltar mindre kapital än den genomsnittliga fonden. Dessutom såg de att fonder från mindre fondbolag tenderar att vara mer aktiva. Dessa fondbolag är vanligtvis oberoende och behöver därför särskilja sina produkter för att attrahera kapital.

Oftast får en framgångsrik fondförvaltare betydande insättningar. I takt med att fonden växer blir det allt svårare att ta aktiva beslut som avviker från marknaden - men för fondbolaget innebär det stora vinster då skalfördelarna i kapitalförvaltning är betydande.

Baserat på dessa argument har Advinans beslutat att erbjuda aktiva fonder baserat på hur stor fonden är. När vi gör analysen väljer vi fonder med mindre förvaltat kapital än den genomsnittliga fonden i samma kategori.

Aktiv andel

Som sparare vill du bara betala extra för aktiva val av förvaltaren - index kan du investera i till en mycket låg kostnad. Studier7 har visat att fondförvaltare som verkligen väljer ut ett fåtal aktier som de förstår och därmed får en koncentrerad portfölj över tid har en högre möjlighet att skapa överavkastning. Grafen nedan visar samband mellan överavkastning och aktiv andel - definierad som avvikelse i fondens innehav i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Grafen visar att överavkastning tenderar att öka med aktiv förvaltning. Finansiella studier har satt en standard om minst 60 % aktiv andel i en fond för att definiera den som en aktiv fond8, detta är definitionen som Advinans använder för att välja ut fonder till plattformen.

Samband mellan överavkastning och aktiv andel

active-funds-fig-5a

Figur 4: Samband mellan överavkastning och aktiv andel. Källa: Morningstar, Refinitiv, Advinans beräkningar.

Att vara aktiv innebär dock inte att förvaltaren ska köpa och sälja aktier med en hög frekvens - men i grunden hålla en index exponering. Det kostar enbart pengar (i courtage och i skillnader mellan köp/sälj kurs). Genom Advinans metod exkluderas denna typ av aktiva förvaltare.

Strategi

Aktiv fondförvaltning använder flera strategier för att skapa överavkastning. Forskning har visat att genom att använda vissa strategier kan man skapa en högre riskjusterad avkastning. De populäraste strategierna som används är värde, storlek, momentum och kvalitet.

Värdestrategin går ut på att hitta företag som är undervärderade, exempelvis lågt marknadsvärde jämfört med bokfört värdet.

Storleksstrategin baseras på att mindre företag har en benägenhet att prestera bättre än större företag.

Momentumstrategin innebär att vikta om till aktier som har en uppåtgående trend och minska innehav i aktier som presterar dåligt.

Kvalitetsstrategin fokuserar på säkra och finansiellt stabila företag med som betalar ut hög utdelning.

Kombinerar du flera strategier kan du få ännu bättre resultat. Forskning har exempelvis visat att värde och momentum kan kombineras då de korrelerar negativt. Genom att kombinera två negativt korrelerade strategier vilka över tid har genererat positiv avkastning ökar generellt sett den riskjusterade avkastningen för en portfölj9. Du kan även kombinera värde med kvalitet, först rangordnar du efter kvalitet för att få lönsamma och stabila företag, därefter väljer du de med lägst värdering. Denna strategi brukar kallas ”kvalitet till rimligt pris”10.

Advinans tar inte ställning om en strategi är bättre än någon annan. Vi använder kvantitativa metoder och statistik för att analysera historisk avkastning på aktiv fondförvaltning för dessa strategier.

Detta ger oss objektiv data för den aktuella strategin en fond använder och den potentiella möjligheten till en högre riskjusterad avkastning. Målet är att välja ut fonder som skapat överavkastning även efter att ha beaktat ovanstående strategier.

Marknadsfokus

Aktiva förvaltare lyckas bäst i marknader som de förstår11. Enklast är att arbeta hemma. Om man arbetar globalt ska det finnas en mycket tydlig strategi kring vilken typ av exponering man söker - t.ex. en förvaltare med en tydlig värdestrategi kopplad till bolag med strukturell tillväxt, hög lönsamhet/höga inträdesbarriärer och en rimlig värdering kan finna fler kandidater med en global strategi. Utmaningen är att förvaltaren inte riktigt förstår bolagen eller springer över bron efter vatten. I grafen nedan har vi sammanställt avkastning av svenska aktiva aktiefonder som investerar i utländska marknader. Observera att det bara finns två fonder (Europeiska storbolag) som slagit sitt jämförelseindex de senaste 5 åren.

active-funds-fig-5b

Figur 5: Avkastning av svenska aktiva aktiefonder som investerar i utländska marknader (USA, Europa, Japan). Källa: Morningstar, Refinitiv, Advinans beräkningar.

Generellt rekommenderar Advinans därför förvaltare med en aktiv strategi som är på sin hemmamarknad.

Avgifter

Låga avgifter är grunden till ett långsiktigt sparande (se t.ex. Betydelsen av låga avgifter). Aktivt förvaltade fonder har en högre kostnad kopplad till analys varför fondens kostnader är högre. Dock är fondavgiften du betalar hos t.ex. en nätmäklare eller bank inklusive en distributionsavgift på ca 50 % av förvaltningsavgiften. För en fond med en högre avgift - säg 1,5-2 % blir det mycket pengar till distributören (utan att de gjort mer arbete än för en indexfond). Advinans tror på transparens - vi tar därför ut en transparent avgift som är densamma för alla fonder. Det innebär att kunder på vår plattform kan köpa fonder till betydlig rabatt mot andra plattformar.

Resultat

Utmaningen med en aktiv förvaltare är att du litar på dennes omdöme. Även om värdet av en kort tidsserie är begränsat så väljer Advinans enbart ut aktiva fonder som kan redovisa en signifikant riskjusterad överavkastning under de senaste 5 åren. Genom att titta på ett 5 års resultat får vi en bild hur väl strategin fungerat historiskt. Det är även viktigt med kontinuitet på förvaltarsidan - då en aktivt förvaltad fond är mycket personberoende.

Vad innebär det att investera i aktiva fonder via Advinans?

Till skillnad från övriga distributörer i marknaden så utvärderar Advinans kontinuerligt utvalda aktiva fonder utifrån kriterier ovan. Om Advinans ser att en aktiv fond avviker från kriterier ovan kommer Advinans välja bort fonden. Genom ett mandat från kunden kring portföljförvaltningstjänsten kan Advinans automatiskt ersätta fondinnehavet för kundens räkning (givetvis informerar vi kunden om förändring). Därmed kan du som kund göra aktiva fondval via Advinans och vi kommer för din räkning utvärdera fondförvaltaren professionellt. (Vi vill vara tydliga med att kortsiktiga svängningar i förvaltningsresultat inte kommer påverka beslut - denna risk ingår i det aktiva valet - utan fokus ligger på fondens struktur och strategi).

Genom att spara i aktiva fonder via Advinans får du dessutom rabatt på fondavgiften (upp till 60 % lägre avgift) genom en modern och transparent prissättning. I Advinans datamodell ingår även kvartalsvis rebalansering - vilket gör att den satta riskprofilen hålls utifrån kundens önskemål.

1. SPIVA Europe Scorecard: Mid-Year 2018.

2. Cohen, R. F., Coval, J. D., och Lubos Pastor. 2005. ”Judging Fund Managers By the Company They Keep.” Journal of Finance 60 (3): 1057-96.

3. Kacperczyk, M., Sialm, C., och L. Zheng. 2005. ”On the industry concentration of activelty managed equity mutual funds.” Journal of Finance 60 (4): 1983-2011.

4. Vardharaj, Raman, Fabozzi, Frank J., och Frank J. Jones. 2004. ”Determinants of Tracking Error for Equity Portfolios.” The Journal of Investing 13 (2): 37-47.

5. Chen, Joseph, Hong, Harrison G., Huang, Ming, och Jeffrey D. Kubik. 2004. ”Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization.” American Economic Review 94 (5).

6. Active Share in European Equity Funds.

7. Petajisto, Antti. 2013. ”Active Share and Mutual Fund Performance.” Financial Analysts Journal 69 (4) 73-93.

8. Cremers, Martijn K. J., och Antti Petajisto. 2009. ”How Active is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.” Review of Financial Studies 22 (9): 3329-3365.

9. Asness, Clifford S., Tobias J. Moskowitz, och Lasse H. Pedersen. 2013. ”Value and momentum everywhere.” Journal of Finance 68 (June): 929-985.

10. Asness, Clifford S., Andrea Frazzini, och Lasse H. Pedersen. 2013. “Quality Minus Junk.” Working Paper.

11. Coval, Joshua D., och Tobias J. Moskowitz. 2001. ”The Geography of Investment: Informed Trading and Asset Prices.” Journal of Political Economy 109 (4): 811-841.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.