nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Betydelsen av låga avgifter

Övergripande

  • Låga kostnader ger dig garanterat högre avkastning – effekten är stor över längre tid.
  • Passiva aktiefonder har i genomsnitt presterat bättre än aktiva aktiefonder med hänsyn till avgifter.
  • Advinans erbjuder aktivt förvaltade fonder enbart när inga passivt förvaltade alternativ finns.

Aktiva investeringsstrategier med höga avgifter fortsätter att locka investerare – trots att det gång efter annan har påvisats att aktiva fonder tenderar att underprestera passiva fonder när man tar hänsyn till de högre avgifterna. En bra utgångspunkt, oberoende av ditt investeringsmål eller andra preferenser, är en indexfond med låga avgifter som erbjuder den exponering du söker.

Varför en indexinvestering?

Flera studier har visat att aktiva fonder underpresterar relativt passiva fonder. Ett flertal studier har beräknat att aktiva fonder har runt 1 % lägre avkastning, efter avgifter1 2. Även för svenska aktiva förvaltare tycks nettobidraget vara negativt3.

Marknaden som helhet är ett nollsummespel i relation till index. Index är ett genomsnittsvärde – därför måste det finnas (i värde) lika mycket fondkapital som slår index, som det finns fondkapital som går sämre än index, detta innan avgifter. En fond som ska slå index ska dessutom år efter år tillhöra den andel som slår index.

Över hälften, ca 54 %, av svenska aktiva fonder misslyckades med att slå S&Ps svenska jämförelseindex över en tio-årshorisont. Motsvarande siffra för de nordiska och europeiska fonderna var 76 % respektive 88 %4.

Andel aktiva fonder som underpresterat relativt jämförelseindex

importance-low-fees-fig-1

Figur 1: Andelen fonder som har underpresterat relativt S&Ps jämförelseindex. För relevant jämförelseindex se axelkategori. Analysen använder avkastning efter avgifter och mäter andelen av det totala antalet fonder i urvalet. Antal år räknas från 2016 och bakåt. Källa: SPIVA Europe Scorecard.

Det finns ett antal marknadsexponeringar inom Advinans portfölj där det inte går att hitta passivt förvaltade fonder, till exempel, svenska småbolag. För dessa exponeringar har vi hittat aktivt förvaltade fonder som vi valt att erbjuda våra kunder än att inte erbjuda de specifika exponeringarna överhuvudtaget.

Vikten av att minimera avgifter

Avgifter varierar mellan olika fonder, den genomsnittliga årliga avgiften för en blandfond i Sverige är 0,96 %5. Många fonder har betydligt högre avgifter och kan ha komplexa avgiftsstrukturer. I grafen nedan för att illustrera skillnaden i avgifter har vi jämfört den genomsnittliga avgiften enligt Morningstar per exponering (svenska storbolag, USA storbolag m.m) med avgifterna på motsvarande exponering hos Advinans.

Notera att Morningstar för globala räntefonder inte gör en justering för valutasäkring - varför jämförelsen inte är helt korrekt (Advinans fonder är betydligt billigare på en jämförbar bas).

Jämförelse aktiefond avgifter - genomsnitt enligt Morningstar samt Advinans

importance-low-fees-fig-2a-2018-12-17

Jämförelse räntefond avgifter - genomsnitt enligt Morningstar samt Advinans

importance-low-fees-fig-2b-2018-12-17

Figur 2: Jämförelse av underliggande fondavgifter om du investerar med Advinans jämfört med den genomsnittliga avgiften enligt Morningstar. Vi har använt TER (Total Expense Ratio). Advinans modellportfölj innehåller alltid det alternativ med lägst avgift (Advinans – bred portfölj) – men avgiften kan vara något högre om du väljer Advinans Etisk eller Advinans Hållbar. Förvaltningsavgift och eventuell försäkringsavgift tillkommer.

Med en portfölj med 70 % aktiefonder och 30 % räntefonder utifrån Advinans modellportfölj kommer en genomsnittlig kund betala ca 0,4 % (fondavgift på ca 0,20 % plus en genomsnittlig förvaltningsavgift på 0,20 %). Den genomsnittliga avgiften för en svensk blandfond är 0,96 %, det blir en skillnad på 0,56 % per år. Skillnaden kan låta liten, men i längden handlar det om mycket pengar. Över 40 år kommer en skillnad på 0,56 %-enheter i avgifter resultera i 24 % högre avkastning, eller uttryckt i en investering på 100 000 kr idag, så skulle du ha 97 000 kr mer om 40 år. I grafen nedan visar vi skillnaden av 0,56 %-enheter över olika tidsperioder.

Förväntat värde efter avgifter

importance-low-fees-fig-3

Figur 3: Förväntad värdeutveckling efter avgifter på 100 000 kronor investerade i en portfölj med 4,5 %6 i förväntad årlig avkastning. Vi har antagit totala årliga avgifter om 0,4 % respektive 0,96 % på förvaltat kapital.

Att jämföra avgifter

Avgiften kan variera stort mellan olika fonder. Den genomsnittliga avgiften skiljer sig substantiellt mellan olika länder samt varierar med fondernas storlek, tillgångsslag och investeringsstrategi – men även bland fonder som erbjuder liknande produkter kan variationen vara stor. Det finns många olika faktorer som påverkar den genomsnittliga nivån på fondavgifter, en viktig aspekt är landets regelverk och investerarskydd7. I slutändan handlar det dock om att välja den fond som erbjuder den exponering du eftersträvar till lägst avgift.

Vi rekommenderar att du använder årlig avgift (TER)8 eller TKA (Totalkostnadsandel) när du jämför fonder. I den årliga avgiften ingår merparten av de löpande kostnaderna, bland annat förvaltningsavgift, depåavgifter, revisions- och värderingskostnader, och beräknas i enlighet med europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens direktiv. I TKA ingår, förutom den årliga avgiften, även transaktionskostnader (courtage) och eventuellt kostnader för skatt.

I den mån fonder rapporterar TKA är det därför ett lämpligt jämförelsemått. Svenska fonder inom PPM måste även rapportera TKA. För jämförelse mellan framförallt internationella fonder kan det vara bättre att använda fondernas årliga avgift om jämförelsemåttet TKA inte är tillgängligt.

När du jämför fonder är det viktigt att ta hänsyn även till de avgifter som inte ingår i den årliga avgiften, då även dessa påverkar din slutgiltiga avkastning negativt. Transaktionskostnader och skattekostnader är några avgifter som inte ingår i den årliga avgiften men som ingår i TKA. Andra kostnader som du bör vara särskilt uppmärksam inför inkluderar:

Prestationsbaserad avgift: en avgift som tas ut om fonden presterar bättre än ett visst jämförelseindex. Ibland kan fonden ta en del av all positiv avkastning. Prestationsbaserade avgifter kan vara mycket kostsamma i längden och har inget observerat samband med högre avkastning.

Insättnings- och uttagsavgift: När du först sätter in dina pengar tar fonden ut en avgift, eller när du väljer att sälja dina innehav så tar fonden en avgift. Ibland kallas uttagsavgift även för flyttavgift. Ofta kopplas insättnings- och uttagsavgifter till ett försäkringsskal.

Försäkringskostnader: För pensions- och kapitalförsäkringar tillkommer ofta betydande kostnader för försäkringsskal. Ofta utgår en fast årlig avgift om några hundralappar samt en kapitalbaserad avgift, generellt runt 0,5-1 %. Försäkringskostnader ska inkluderas i den årliga avgiften. För en pension- och kapitalförsäkring hos Advinans/Futur Pension tar Futur Pension ut en årlig avgift på 0,20 %.

1. Fama, Eugene F., och Kenneth R. French. 2010. ”Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns.” Journal of Finance 65 (October): 1915-1947.

2. Kosowski, Robert, Allan Timmermann, Russ Wermers, och Hal White. 2010. ”Can Mututal Fund ”Stars” Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis.” Journal of Finance 61 (December): 2551-2595.

3. Flam, Harry, och Roine Vestman. 2014. ”Swedish Equity Mutual Funds 1993-2013: Performance, Persistence and Presence of Skill.” Swedish House of Finance Research Paper No 14-04.

4. SPIVA Europe Scorecard: Year-End 2016. Svenska fonder som handlas i SEK, nordiska och europeiska fonder som handlas i EUR.

5. "AMF - Avgifterna på fondmarknaden 2017."

6. Antaganden om avkastning på en portfölj med 70 % aktier med en aktiepremie på 6 % och 30 % räntor med en förväntad avkastning kring 1 %, och riskfriränta på 0 %.

7. Khorana, Ajay, Henri Servaes, och Peter Tufano. 2009. ”Mutual Fund Fees Around the World.” The Review of Financial Studies 22 (March): 1279-1310.

8. Årlig avgift skiljer sig något från TER (Total Expense Ratio) som innan den europeiska harmoniseringen användes i stor utsträckning. Generellt överensstämmer de men det kan finnas skillnader då TER exempelvis inkluderar prestationsbaserade avgifter. Årlig avgift rapporteras i fondernas faktablad.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.