nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Investeringsstrategi utifrån mål

Övergripande

  • Genom att tydliggöra målet med ditt sparande kan du se till att du sparar rätt.

  • Du vill säkerställa en hög andel aktier när du har en lång sparhorisont och minska risken genom en högre andel räntor när du närmar dig uttag.

  • Advinans arbetar med väldiversifierade portföljer varför risken ligger på 2-5 på EU:s riskskala (1-7, där 1 är lägst risk).

Vi sparar för framtida konsumtion. Men sparmål kan skilja sig betydligt i sitt syfte och tidshorisont. Historiskt har många sparat i ett fondkonto med någon form av genomsnittlig sparprofil, ibland även med en diffus målbild kring syftet med sparande. Effekten är att många sparar för lite eller för mycket och med för hög eller för låg risk. Genomsnitt blir sällan rätt.

Advinans plattform hjälper dig sätta tydliga mål och utifrån tidshorisont sätta en rimlig riskprofil. Grunden är en investeringsstrategi baserad på en väldiversifierad aktieportfölj (se Advinans aktieportfölj) och en risk-optimerad ränteportfölj (se Advinans ränteportfölj). Advinans har strukturerat upp fyra sparkategorier med följande logik:

Sparmål Risknivå Startandel - aktiefonder (%) Slutandel - aktiefonder (%) Tidshorisont Uttagsprofil
Pension Låg 80 0 Upptill 40 år / Upptill 20 år uttag Kontinuerligt uttag under pensionering
Pension Medelhög 90 10 Upptill 40 år / Upptill 20 år uttag Kontinuerligt uttag under pensionering
Pension Hög 100 20 Upptill 40 år / Upptill 20 år uttag Kontinuerligt uttag under pensionering
Målsparande Låg 80 0 Upptill 30 år Uttag vid givet tillfälle
Målsparande Medelhög 90 0 Upptill 30 år Uttag vid givet tillfälle
Målsparande Hög 100 20 Upptill 30 år Uttag vid givet tillfälle
Långsiktigt sparande Låg 80 40 Oändligt Inget uttag
Långsiktigt sparande Medelhög 90 50 Oändligt Inget uttag
Långsiktigt sparande Hög 100 60 Oändligt Inget uttag
Buffertsparande Oavsett risknivå 0 0 Rullande Förberett för uttag vid lämpligt tillfälle

Pension

Pensionen är för de flesta det viktigaste och största sparmålet. Under din arbetstid (för många fram till 65 år) ska du spara ihop till konsumtion under pensionen. Det är ett sparande med två tydliga faser – en sparandefas och en uttagsfas (pensionen). Sparprofilen blir därför ett mycket långsiktigt sparande där du som sparare vill bli exponerad mot aktierisk när du är ung men där portföljrisk justeras ner i samband med att du närmar dig pension. Givet en förväntad uttagsperiod under pensionen på 20 år vill du även under denna period ha en viss exponering mot aktiemarknaden.

Advinans pensionsmodell utgår från antagandet om en pensionsålder på 65 år och uttag över 20 år. Ditt val av pensionsålder påverkar tidpunkten när vi börjar omfördela andelen aktiefonder till räntefonder i din portfölj. Om du väljer 55 år som pensionsålder, börjar omfördelningen ske när du är 40–45 år. Om du istället väljer en pensionsålder på 75 år, börjar omfördelningen ske när du är mellan 60–65 år beroende på din förvalda risknivå. Din valda uttagstid bestämmer hur vi kommer att minska andelen aktiefonder (i enlighet med din risknivå) efter att du har nått din pensionsålder. Om du väljer en kortare uttagsperiod så fasförskjuts utbetalningen, dvs risken i portföljen sänks tidigare.

I ränteportföljen säkerställer Advinans exponering mot korta företagsobligationer och långa obligationsfonder under sparandefasen för att säkerställa en positiv avkastning. I samband med att du går i pension får du exponering mot realränteobligationer som en försäkring mot inflation (under tidigare fas är aktieandelen mycket högre och genom aktier får du försäkring mot inflation). Advinans ränteportfölj inkluderar riskfria penningmarknadsfonder 5 år innan planerat sista uttag (vid pension vid 65 år och en uttagstid på 20 år innebär det från att du är 80 år).

Råden bakom Advinans pensionsrådgivning bygger på denna investeringsmodell. Dock finns inte alla exponeringar som hos Advinans - varför Advinans justerar exponering pro-rata utifrån tillgängliga exponeringar på respektive försäkringsplattform.

Investeringsprofiler för pensionssparande

goals-fig-1-2018-12-17

Figur 1: Investeringsprofiler för pensionssparande med olika risknivåer givet en pensionsålder på 65 år och en uttagstid på 20 år. Linjerna i grafen illustrerar andelen aktiefonder i portföljen vid en viss ålder. Källa: Advinans beräkningar.

Portföljfördelning för ett pensionssparande med medelhög risknivå

goals-fig-2-2018-12-17

Figur 2: Portföljfördelning för ett pensionssparande med medelhög risknivå. Källa: Advinans beräkningar.

Målsparande

Om ni planerar en större utgift eller investering på längre sikt, t.ex. att köpa ett hus, sommarhus eller spara till ert barns första lägenhet är det rationellt att exponera sparkapitalet mot aktierisk för att få hjälp av ränta på ränta effekten. Eftersom ett målsparande har ett specifikt måldatum och ni vid detta datum vill kunna ta ut det kapitalet för att göra inköpet/investeringen är det dock viktigt att risken justeras ner i takt med att ni närmar er uttagsdatum. Advinans justerar automatiskt ner aktierisken i takt med att kunden närmar sig uttagsdatum.

I ränteportföljen säkerställer Advinans exponering mot företagsobligationer och långa obligationsfonder under hela sparperioden för att säkerställa en positiv avkastning. När andelen aktier i din portfölj går ned (5 år innan uttag för hög risk, 10 år för medelhög risk, 15 år för låg risk) får du exponering mot realränteobligationer som en försäkring mot inflation. Två år innan uttag justeras ränteportföljen mot en betydande andel penningmarknadsfonder på bekostnad av långa obligationsfonder. Genom en viss fortsatt exponering mot korta företagsobligationer under sista tiden kan Advinans säkerställa en positiv avkastning och via realränteobligationer får du en försäkring mot inflation. För kunder med en hög riskpreferens behåller Advinans en liten andel aktier fram till uttag.

Notera att Advinans exponerar ditt målsparande mot viss risk varför vi aldrig kan garantera full utbetalning - även om vi är mycket konservativa i vår förvaltning.

För kort målsparande – under 3 år – rekommenderar Advinans inte idag ett sparande hos oss givet de låga räntorna och schablonbeskattning på ett ISK. Då är det bättre att spara pengarna på ett sparkonto med lite högre ränta (ca 0,5 %) och som täcks av statlig inkomstgaranti. Advinans arbetar tillsammans med en partner på att lansera ett bra sparkonto bl.a. för målsparande med kort sparhorisont.

Investeringsprofiler för målsparande

goals-fig-3-2018-12-17

Figur 3: Investeringsprofiler för målsparande med olika risknivåer. Linjerna i grafen illustrerar andelen aktiefonder i portföljen givet en viss tid till uttag. Källa: Advinans beräkningar.

Portföljfördelning för ett målsparande med medelhög risknivå

goals-fig-4-2018-12-17

Figur 4: Portföljfördelning för målsparande med medelhög risknivå. Källa: Advinans beräkningar.

Långsiktigt sparande

Syftet med långsiktigt sparande är enligt Advinans att bygga kapital för framtiden. Detta är ett sparmål som passar bra för eventuella pengar du får över varje månad utan ett tydligt konsumtionsmål samt för ett generationssparande – dvs du sparar för dina barns eller barnbarns framtid. Advinans utgår här från en oändlig horisont, dvs det finns inget antagande om att du ska ta ut pengarna. Du kan ange ett sparmål och spartid när du skapar ett mål för ett långsiktigt sparande - men denna information är enbart för att hjälpa Advinans hjälpa dig nå ditt mål - vi kommer inte justera risk utifrån angivet mål då vi antar en oändlig sparhorisont.

Givet en mycket lång sparhorisont utgår Advinans från en hög andel aktier för ett långsiktigt sparande. Vi justerar risken något när du närmar dig pension, men behåller en fortsatt hög andel aktier. Anledningen att vi justerar ner aktieandelen och därmed risken något i samband med pension är att du kan eventuellt kan behöva utnyttja det långsiktiga sparandet.

I ränteportföljen utgår Advinans från en portfölj med långa obligationer samt en viss andel korta företagsobligationer för att säkerställa en högre avkastning än en ett riskfritt sparande. Givet den långsiktiga sparprofilen får du ingen exponering mot riskfria penningmarknadsfonder, och givet den höga andelen aktier i din portfölj får du ingen exponering mot realränteobligationer (då aktier erbjuder en försäkring mot inflation).

Investeringsprofiler för långsiktigt sparande

goals-fig-5-2018-12-17

Figur 5: Investeringsprofiler för långsiktigt sparande med olika risknivåer. Linjerna i grafen illustrerar andelen aktiefonder i portföljen vid en viss ålder. Källa: Advinans beräkningar.

Portföljfördelning för ett långsiktigt sparande med medelhög risknivå

goals-fig-6-2018-12-17

Figur 6: Portföljfördelning för Långsiktigt sparande med medelhög risknivå. Källa: Advinans beräkningar.

Buffertsparande

Buffertsparande är ett sparande som vi inte planerar att använda – men som vi av olika anledningar kan komma att behöva utnyttja om vi drabbas av en oförutsedd händelse. Då pengarna ska vara tillgängliga med mycket kort varsel är det ett sparande som tål mycket låg risk - och därför behöver ha en hög andel korta räntefonder. Givet stimulansprogrammen runt om i världen och de därmed låga räntorna i kombination med schablonbeskattning på ett ISK har Advinans valt att idag inte erbjuda buffertsparande då det inte är förmånligt för våra kunder. Advinans rekommenderar istället kunderna att investera buffertsparande på sparkonton skyddade av insättningsgaranti.

Risk i Advinans portföljer

Advinans utgår från att risk är relativt till tiden. Det innebär att en kund vill bli exponerad mot risk när de har en lång sparhorisont då de blir kompenserade för risken genom en högre avkastning. När sparmålet närmar sig drar Advinans ner risken för att säkerställa att målet uppnås (beroende på uttagsprofil). Advinans frågar kunder om riskpreferens för samtliga sparmål - utifrån dessa preferenser justeras sedan den föreslagna risken något.

För att ge en bild av den absoluta risken i en portfölj har EU har tagit fram ett riskbetygsystem mellan 1 till 7 baserat, där 1 är lägsta risk. Risk enligt EUs system bygger på intervaller av volatilitet (beräknad som variation i avkastning de senaste 5 åren, se nedan).

EU:s riskklassificeringssystem

Riskklass Mer eller lika med (%) Mindre än (%)
1 (lägst risk) 0 0,5
2 0,5 2
3 2 5
4 5 10
5 10 15
6 15 25
7 25 -

Tabell 1: Intervall för volatilitet i samband med beräkning av syntetisk risk och avkastning indikator för UCITS fonder. Källa: Committee of European Securities Regulators (CESR).1

Genom att arbeta med väldiversifierade portföljer erbjuder Advinans portföljer aldrig en högre risk än 5. När du närmar dig uttag har Advinans automatiskt dragit ner risken till 2-3 beroende på riskprofil. I tabellen nedan har vi sammanställt risker enligt EU:s risksystem för Advinans portföljer över tid.

Absolut risk enligt EU:s risksystem för Advinans portföljer

goals-fig-7-2018-12-17

Figur 7: Portföljrisk enligt EU:s risksystem för Advinans portföljer över tid, samt för låg, medelhög och hög risk. För pensionsmålet utgår vi från en pensionsålder på 65 år och 20 års uttagstid. Källa: Thomson Reuters Datastream, Advinans beräkningar.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.