nordea

Nu tar vi pension och förmåner till nästa nivå, Nordea förvärvar Advinans

Traditionell livförsäkring eller fondförsäkring

Övergripande

  • Traditionell förvaltning erbjuder en stabil men suboptimal sparform för pensionskapital då förvaltningen inte är optimerad efter din livscykel.

  • Garantier i en traditionell förvaltning ger ett mycket begränsat skydd.

  • Utanför kollektivavtalen har traditionell förvaltning relativt höga avgifter.

Traditionell förvaltning relativt automatiserad fondförvaltning

Traditionell förvaltning – även kallat tradliv – är den kollektiva sparform där du får en garanti och helt överlåter dina pengar till ett försäkringsbolag som sedan investerar dem i exempelvis aktier, räntor och fastigheter med avsikt att få dem att växa. Tradliv innehåller idag mer än 2 000 miljarder kronor och är därmed Sveriges vanligaste sparform1, särskilt för pensionskapital.

Ett alternativ till tradliv är fondförvaltning vilket erbjuder större möjlighet till individanpassning men historiskt också ställer högre krav på spararen vad det gäller kunskap och aktivitet. Med fondförvaltning går det att justera exponering mot aktier och räntor utefter en riskbaserad livscykelmodell.

Pensionssparande utifrån livscykeln

Pensionen är för de flesta det viktigaste och största sparmålet. Under din arbetstid (för många fram till 65 år) ska du spara ihop till konsumtion under pensionen. För att uppnå en god levnadsstandard vid pension är det viktigt att du pensionssparar samtidigt som din portfölj är konstruerad för att exponera dig mot rätt mängd risk över tid (läs mer i Investeringsstrategi utifrån mål). Givet att investeringshorisonten för pension är långsiktig vill du som sparare bli exponerad mot aktierisk när du är ung, men att portföljrisken justeras ner i samband med att du närmar dig pension. Advinans har skapat en automatiserad fondförvaltning utefter dessa principer. I tradliv förvaltas istället sparkapitalet med en konstant fördelning mellan aktier och räntor, en medelriskportfölj – oavsett om pengarna ska betalas ut om 30 år eller idag. Tradlivs förvaltning innebär relativt en livscykel-optimerad förvaltning en lägre möjlighet till avkastning under sparandefasen. Nedan visas skillnaderna mellan Advinans och de största tradliv-lösningarnas portföljkonstruktion genom andelen aktier under ett pensionssparande.

Portföljkonstruktion för ett pensionskapital med utbetalning vid 65 års ålder i 20 år

fund-or-tradliv-fig-1-2018-12-17

Figur 1: Skillnader i portföljkonstruktion mellan Advinans och största tradliv-lösningarnas. Aktier inkluderar investeringar i fastigheter. Källa: Advinans beräkningar2 3 4.

För att illustrera effekten av en för låg risk på ditt pensionssparande har vi simulerat ett snittssparande för din tjänstepension på 3000 kr fram till pension för en livscykel-optimerad portfölj respektive en konstant medelriskportfölj. Av simuleringen framgår att den livscykel-optimerade portföljen i genomsnitt genererar ca 650 000 kr mer i pensionskapital jämfört med medelriskportföljen. I mer än 90 % av utfallen presterar den livscykel-optimerade portföljen bättre än medelriskportföljen.

Skillnad i totalt kapital för två portföljer med medel risknivå respektive livscykel-optimerad portfölj

fund-or-tradliv-fig-2-2018-12-17

Figur 2: Simulerat utfall av två tjänstepensionsportföljer med medel risknivå respektive livscykeloptimerad portfölj över en sparandefas på 30 år. Månatligt sparandebelopp antas till 3000 kronor. Linjerna visar förväntat utfall, medan de färgade ytorna representerar 95 % av möjliga utfall. Grafen baserad på Monte-Carlo simulering och Advinans marknadsmodell utifrån historiska data för perioden 1987–2016. Källa: Thomson Reuters Datastream, Advinans beräkningar.

Tradlivs garantier

I tradliv är en del av ditt kapital garanterat vid pensionering. Det fungerar i praktiken genom att försäkringsbolaget från start delar upp ditt sparkapital i två delar – garanterat kapital och överskott. Ditt garanterade kapital är förutbestämt att växa med en viss garanterad ränta medan ditt överskott varierar beroende på hur försäkringsbolagets faktiska avkastning förhåller sig till den garanterade räntan. Om försäkringsbolaget skapar en avkastning överstigande garantiräntan växer ditt överskott och vice versa.

Överskottets storlek är av stort intresse då det vid utbetalning indikerar värdet av din garanti. Om du har ett väldigt stort överskott betyder det att garantin bara skyddar en liten del av ditt pensionskapital – dess värde och funktion som trygghetsskapare kan då ifrågasättas. Idag har försäkringsbolagen i regel garantiräntor om ca 0 % och dessutom utgör i många fall bara 80 % av din inbetalning garanterat kapital5. Således räknas 20 % av ditt kapital som överskott redan vid insättning, ett överskott som sedan ökar med varje procentenhet avkastning under hela sparandefasen.

För att illustrera det begränsade skyddet i garantin återanvänder vi pensionssimuleringen för en medelriskportfölj men visar nu istället utbetalningsfasen. Av grafen framgår att överskottet vid utbetalning är mycket stort. Garantin skyddar endast en liten del av det totala sparkapitalet och sannolikheten att den ska fylla en funktion under utbetalningsfasen är mycket låg (med 99 % sannolikhet ger garantin inget skydd).

Tradliv - 20 år utbetalning med garantivillkor: 80 % av premien med 0 % garantiränta

fund-or-tradliv-fig-3-2018-12-17

Figur 3: Simulerat utfall av en tradliv portfölj med medel risknivå i uttagsfasen. I det genomsnittliga scenariot (mörk blå linje), är balansen alltid över den garanterade nivån. Garantin blir endast aktuell i de värsta 1 procentens utfall. Den blå linjen visar förväntat utfall, medan de färgade ytorna representerar 95 % av möjliga utfall. Grafen baserad på Monte-Carlo simulering och Advinans marknadsmodell utifrån historiska data för perioden 1987–2016 Källa: Thomson Reuters Datastream, Advinans beräkningar.

Avgifter

Avgifter är för ett sparandes resultat mycket viktigt (se Betydelsen av låga avgifter). I tradliv betalar du två typer av avgifter – förvaltningsavgifter och driftsavgifter6. Tradlivs förvaltningsavgifter är i regel låga men försäkringsbolagens brist på transparens gör förvaltningens egentliga kostnad svår att utvärdera och jämföra. Det finns inom tradliv inte någon motsvarighet till fonders totalkostnadsandel (TKA) och du får därför inte insyn i exempelvis transaktionskostnader eller kostnaden för utläggning av förvaltning på externa parter – vilket är vanligt inom tradliv. Alla kostnader rörande förvaltningen påverkar din slutgiltiga avkastning, även om du inte ser dem. Nedan har vi sammanställt de av försäkringsbolagen angivna avgifterna för en tradliv förvaltad tjänstepensionsplan.

Avgifter för Tradliv från utvalda försäkringsbolag

Bolag Total årlig avgift7 Avgift per insättning Avgift för flytt
Folksam 0,8 % + 288 kr 0-1 % 1-3 % + 700 kr
Länsförsäkringar 1 % + 0-240 kr 0-3 % 1-5 % + 500 kr
SEB 0,95 % + 181 kr 0 % 0-5 % + 1000 kr
Skandia 0,6-0,5 % + 100 kr 0-1 % 1-2 % + 1200 kr

Tabell 1: Summering av aktuella avgifter för tradliv för individuell tjänstepension från utvalda försäkringsbolag. Källa: Konsumenternas.se8

Flytta pensionskapital till eller från tradliv

Att flytta sitt pensionssparande till en tradliv inför pensionering har historiskt varit mycket populärt. Höga garantier gav spararen exponering mot aktier till begränsad risk. Idag är det annorlunda och en flytt till tradliv innebär mycket låga garantier. Sparandet garanteras i regel till ca 80 %9 vilket, likt tidigare illustrerat innebär ett mycket begränsat skydd. En flytt till tradliv bör således inte övervägas på grund av garantin – beslut bör som för andra sparformer grundas på förvaltning och avgifter.

Vid flytt från tradliv bör du ta hänsyn till att du tappar din garanti. Äldre tradliv-sparanden kan ha höga garantier och du bör innan flytt utvärdera om din garanti håller ett värde eller ej. Storleken på överskott och garantiräntan avgör. Ett stort överskott indikerar begränsat värde av garantin oavsett storlek på garantiränta. Ett litet överskott kombinerat med en hög garantiränta bör däremot få dig att fundera en extra gång innan du flyttar ditt pensionskapital. Bra att nämna är även att äldre tradliv kan ha ett extra riskskydd kopplat till sparandet vilket även det försvinner vid en flytt.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.