Hur ska man tänka kring riskförsäkringar?

Välj rätt försäkring för dig och din familj

Hur ska man tänka kring riskförsäkringar?

  • Det finns ett grundskydd i samhället från socialförsäkringen om du exempelvis blir långvarigt sjukskriven. Även din arbetsgivare kan erbjuda ett försäkringsskydd men du bör fundera på om detta grundskydd behöver kompletteras.
  • Har du familj är det viktigt att ha en livförsäkring för att efterlevande ska kunna bibehålla samma levnadsstandard samt skapa ett ekonomiskt andrum i en svår tid.
  • Se till att du omfattas av en sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Din unika situation

När du ser över ditt försäkringsbehov ska du utgå från dig själv och din situation. Ta hänsyn till dina behov samt om du har en familj som är ekonomiskt beroende av dig. Det allmänna försäkringsskyddet och det försäkringsskydd som din arbetsgivare erbjuder är ofta inte tillräckligt. Därför är det viktigt att du ser till så att du har de försäkringar som din livssituation kräver.

Skydd för efterlevande finns i flera former. Det vanligaste är en livförsäkring som betalar ut ett engångsbelopp till närstående vid dödsfall. Pension via arbetsgivaren kan ha efterlevandeskydd i form av efterlevandepension och återbetalningsskydd. Har du familj och bolån så se till att ditt skydd för efterlevande gör att din familj kan bo kvar och får ett ekonomiskt skydd om det värsta skulle hända.

Vid sjukskrivning och olycksfall har man många gånger skydd via arbetsmarknadsförsäkringar som arbetsgivaren betalar. För komplettering finns det privata alternativ. Kontrollera med din arbetsgivare vad du omfattas av och utöka ditt försäkringsskydd vid behov.

Teckna endast de försäkringar som du behöver och se över priser och villkor kontinuerligt. Om din familjesituation förändras och du exempelvis ingår äktenskap eller skaffar barn är det dags att se över försäkringsbehovet.

Här går vi därför igenom de vanligaste riskförsäkringarna.

Livförsäkring

Livförsäkringen ger en ekonomisk trygghet för din familj om du skulle avlida. Har du inte en familj som är ekonomiskt beroende av dig är en livförsäkring i de flesta fall inte nödvändig.

Beloppet som betalas ut är oftast ett skattefritt engångsbelopp till den eller de du har valt som förmånstagare.

En livförsäkring som ofta är kopplad till anställningen är en så kallad Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Grundbeloppet är 6 prisbasbelopp (289 800 kr år 2022), detta skydd är många gånger inte tillräckligt med tanke på dagens bostadsmarknad och levnadsomkostnader. För att säkerställa att din familj kan bo kvar och inte behöver göra några större livsstilsförändringar kan du teckna en livförsäkring privat som kompletterar upp skyddet från tjänstegrupplivförsäkringen.

En rekommendation är att ditt livförsäkringsskydd ska täcka för räntor, amorteringar och andra kostnader som du eller din partner behöver betala om någon av er skulle avlida. En tumregel kan vara att livförsäkringen är på 50 % av eventuellt bolån plus tre nettoårslöner för att underlätta för efterlevande under en övergångsperiod.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsbegrepp för skydd som ingår eller kan tecknas via pensionsförsäkringar. Efterlevandeskyddet ger din eller dina förmånstagare ett ekonomiskt skydd om du skulle avlida. Finns det ingen närstående som är ekonomiskt beroende av dig behövs inget efterlevandeskydd, att inte ha ett efterlevandeskydd ger i regel mer i pension till dig.

Generellt innebär ett efterlevandeskydd att förmånstagare får regelbundna utbetalningar om du skulle avlida till skillnad från en livförsäkring som i regel ger ett engångsbelopp. Det finns olika typer av efterlevandeskydd beroende på pensionsförsäkring samt om det är en arbetsgivarbetald eller om du betalat privat. Begreppet efterlevandeskydd innefattar bland annat återbetalningsskydd, efterlevandepension, familjepension och familjeskydd. Förmånstagare till efterlevandeskydd i en pensionsförsäkring kan enligt inkomstskattelagen vara:

  • Make/maka/registrerad partner/sambo
  • före detta make/maka/registrerad partner/sambo
  • egna barn eller barn till de tidigare nämnda

Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet tillfaller förmånstagare om du skulle avlida. Beloppet beror helt på värdet av inbetalningarna och avkastningen i pensionsförsäkringen. Har du inget återbetalningsskydd eller väljer att ta bort det så får du ta del av så kallade arvsvinster. Arvsvinster genereras när andra i försäkringskollektivet avlider och saknar återbetalningsskydd. Har du inga möjliga förmånstagare är ett återbetalningsskydd inte nödvändigt.

Efterlevandepension är ett skydd som betalas som ekonomiskt stöd till din familj under en begränsad period om du skulle avlida. Begreppet är brett och ersättning kan komma från både det allmänna skyddet via pensionsmyndigheten och från pensionsförsäkringar. Efterlevandepension från pensionsmyndigheten kan vara omställningspension, barnpension och änkepension. Beloppen beror på din inkomst och familjesituation. Efterlevandepension från pensionsförsäkringar beror på vilket kollektivavtal du tillhör samt din inkomst. I regel betalas en andel av din lön ut under en period och finns det barn under 20 år finns ofta ett extra barnbelopp. Kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller för just dig.

Familjepension är ett efterlevandeskydd som ingår i den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP2 för de som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp (532 500 kr år 2022). Beloppet beror på inkomst och betalas ut livsvarigt om det finns en efterlevande förmånstagare. Begreppet familjepension finns även för anställda som omfattas av statens tjänstepensionsverk och tjänstepension för kommunalt anställda. Där är familjepensionen sammankopplad med den allmänna pensionen.

Familjeskydd innebär att du på förhand väljer ett månadsbelopp som betalas ut till förmånstagare. Ett familjeskydd kan läggas till för de flesta tjänstepensioner. Vanligtvis väljer du ett antal prisbasbelopp och en tidsperiod för beloppet som ska betalas ut vid dödsfall. Kostnaden för familjeskyddet tas från pensionspremierna vilket innebär att det blir mindre i pension till dig om du väljer att teckna ett familjeskydd. Vid eventuell utbetalning beskattas det som inkomst av tjänst av förmånstagaren. Givet att din pension blir lägre och utbetalningen inkomstbeskattas rekommenderar Advinans att istället teckna en livförsäkring som ger ett skattefritt engångsbelopp till efterlevande. Det är ett effektivare sätt att ge ett ekonomiskt skydd för efterlevande.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring täcker för eventuella kostnader om du råkar ut för en olyckshändelse. Via din arbetsgivare kan du omfattas av en olycksfallsförsäkring men se över i vilka sammanhang och utsträckning den gäller. Se till att du har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt och vid resor.

Försäkringen bör täcka medicinska utgifter som vård, behandling och rehabilitering. Den ska även täcka merkostnader i samband med olycksfallet och kompensation vid nedsatt arbetsförmåga, ett så kallat invaliditetsbelopp.

Sjukförsäkring

Vid sjukskrivning ser ditt försäkringsskydd olika ut beroende på arbetsgivare och eventuellt kollektivavtal. Grunden i försäkringsskyddet ser ut så här: din arbetsgivare betalar sjuklön i 14 dagar, är du fortsatt sjukskriven får du vid dag 15 sjukpenning från försäkringskassan. Försäkringskassan kompenserar ditt inkomstbortfall på lön upp till 8 prisbasbelopp (32 200 kronor/månad 2022). Har du lön över det är behovet av mer skydd extra stort.

Kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller för dig vid sjukdom och om du omfattas av en sjukförsäkring. De vanligaste sjukförsäkringarna ger ersättning efter 90 dagars sjukskrivning och kompletterar skyddet från Försäkringskassan. Omfattas du inte av en sjukförsäkring via din arbetsgivare erbjuder en del försäkringsbolag privata sjukförsäkringar med motsvarande skydd.

Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring ska ge snabb tillgång till privat vård och rådgivning. Den är till för att förkorta sjukfrånvaro och se till att rätt vård snabbt kommer på plats.

Det finns en rad olika sjukvårdsförsäkringar, innehåll beror på försäkringsbolag och val av omfattning i försäkringen. Ofta ingår medicinsk rådgivning som e-doktor och snabb tillgång till specialistsjukvård i hela landet vid behov.